Rigorózní zkoušky

Katedra technické a informační výchovy nabízí rigorózní zkoušky v následujících studijních programech (oborech):  

Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. st. ZŠ

  • Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational Education      
  • Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ
  • Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ

 

Postup přijímání přihlášek ke státním rigorózním zkouškám, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběh a hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně, upravuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen PdF UP) Rigorózní řád Univerzity Palackého v Olomouci – hlavní norma UP č. B1-13/3 (dále jen „RŘ UP“) a tato Směrnice děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro konání státních rigorózních zkoušek (dále jen „směrnice“). RŘ UP a směrnice PdF UP se nevztahují na státní rigorózní zkoušky, které jsou součástí studia.

 

Státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce a po jejímž vykonání se udělují akademické tituly podle § 46, odst. 5, písm. a) až e) zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), mohou konat absolventi magisterských studií oborů téže oblasti studia, ve které fakulty UP uskutečňují magisterský studijní program, pokud bylo v rámci jeho akreditace rozhodnuto podle § 78, odst. 3 zákona o oprávnění přiznávat příslušný akademický titul. Po jejím vykonání se uděluje na PdF UP akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem).

Rigorózní zkoušku na PdF UP mohou konat i absolventi jiných univerzit v ČR i zahraničí. 

 

Požadavky na rigorózní práci:

  • Uchazeč má právo navrhovat téma své rigorózní práce (§  62, odst. 1 zákona), které však musí být v souladu se stávajícími akreditovanými magisterskými studijními programy nebo na ně navazujícími rozvojovými a vědecko-výzkumnými projekty fakulty.
  • Jako rigorózní práce nemůže být předložena nezměněná bakalářská, diplomová, magisterská, disertační či habilitační práce obhájená podle zákona. Jako změněná bakalářská, diplomová, disertační či habilitační práce obhájená podle zákona může být předložena pouze práce dopracovaná, která může být obsahově shodná s původní prací v maximálním rozsahu 50 %. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit příslušné fakultě i původní práci. Jako rigorózní práci lze předložit soubor vědeckých prací či publikací, které uchazeč doplní uceleným úvodem do problematiky a komentářem.
  • Rozsah rigorózní práce je min. 100 a max. 150 normalizovaných stran odborného textu (přílohy se nezapočítávají).
  • Rigorózní práce se odevzdává ve trojím vyhotovení v pevné vazbě a v jednom vyhotovení v elektronické formě jako příloha k přihlášce ke státní rigorózní zkoušce. Součástí práce je čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Bibliografické citace se řídí příslušnou ČSN. Rigorózní práce musí být odevzdána nejpozději do dvou let po podání přihlášky dle čl. 3. odst. 3 ŘR UP.

 

Tématické okruhy | Questions


Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro ZŠ - CZ: okruhy

The didactics of technical education and the scientific basis of technical education - EN: questions


Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - CZ: okruhy

Teacher Training in Computer Science for upper primary schools - EN: questions


Otázky Pedagogika - CZ: stáhnout

Questions Pedagogy - EN: download


Otázky Psychologie - CZ: stáhnout

Questions Psychology - EN: download

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)