Konference Trendy ve vzdělávání

Konference s názvem "Trendy ve vzdělávání" je orientována na řešení obecných otázek spojených s osobností učitele, a dále v rámci jednotlivých oborových didaktik (didaktika techniky, informatiky, chemie, výtvarné výchovy, fyziky, hudební výchovy, přírodopisu, geografie, matematiky, cizích jazyků…) na vytvoření interdisciplinárního prostoru pro prezentování řešených problémů, výzkumných výsledků a podnětů pro inovace ve vzdělávací teorii i praxi. Jednotlivé sekce budou tematicky odpovídat oborově-didaktickému zaměření konference. Důraz je kladen na networking a vytváření mezioborových výzkumných týmů. Konference je primárně určena nejen pro pracovníky dlouhodobě bádající v oblasti vzdělávání, ale i začínající vědecké pracovníky (Ph.D. studenty). Vítáni jsou rovněž účastníci působící ve vzdělávací praxi.

Z každého ročníku konference je pořizována reportážní foto / video dokumentace.


Ročník 2023

Termín konání: 26. 4. - 28. 4. 2023

Místo konání: Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

Program konference: Program

Sborník abstraktů: Sborník

Zaměření konference:

Ročník 2023 je orientován na řešení aktuálních otázek spojených s výukou STEAM předmětů ve školách – základních, středních a vysokých. Zvláštní zřetel je kladen na otázku spojenou s využíváním moderních digitálních technologií ve výuce. Vítány jsou však všechny příspěvky, které obohatí diskusi o inovacích ve vzdělávání napříč jednotlivými předměty, včetně vzdělávání v mateřských školách a vzdělávání volnočasového. Konference představuje interdisciplinární prostor pro prezentování řešených problémů, výzkumných výsledků, inovativních námětů do výuky, případových studií a podnětů pro propojování teorie s praxí. Jednotlivé sekce tematicky odpovídají oborově-didaktickému zaměření konference. Konference je určena vědeckým pracovníkům, Ph.D. studentům, učitelům základních škol, pracovníkům veřejné správy a dalším zájemcům.

Více informací ke stažení zde CZ

 

Link na registrační formulář:

- aktivní účast / active participation at the conference - ZDE / HERE

- pasivní účast / passive participation at the conference - ZDE / HERE

 

Aktuální šablona abstraktu příspěvku v českém jazyce ke stažení ZDE

The current abstract template in English can be downloaded HERE

 

Platební údaje
Adresát:
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
IČ: 61989592, DIČ: CZ61989592, ČR

Platby v Kč:
Číslo účtu: 19 – 1096330227/0100
IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT (kód banky) KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol 994123021 
Konstantní symbol 0308

Platby v EUR:
Číslo euroúčtu: 43 – 3855090287/0100
IBAN CZ9801000000433855090287
SWIFT (kód banky) KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol 994123021 
Konstantní symbol 0308

Do „zprávy pro příjemce“ uveďte jméno účastníka/ů a název ústavu

Peněžní ústav: 
Komerční banka Olomouc
Tř. Svobody 14
779 11 Olomouc

 


Ročník 2022

Konference TVV 2022 bude letos pořádaná společně s konferencí DIDMATTECH 2022.

Termín konání: 4. 5. - 6. 5. 2022

Aktualizovaný program konference: Program

Sborní abstraktů: Sborník

Změny

 • Prodloužen termín registrace a odeslání abstraktu do (Registration & Abstract submission): 24.4.2021
 • Potvrzení akceptace abstraktu do (Abstract Acceptance Confirmation): 28.4.2022
 • Konferenční poplatek do (Conference Fee Payment): 30.4.2022
 • Odeslání příspěvku do (Regular Paper Submission to the Editorial System of the Selected Journal): 30.5.2022

Zaměření konference:

 • Výběr a utváření učiva v kontextu očekávaných výstupů učení vzdělávacích oblastí „Člověk a svět práce“ a „Informatika“.
 • Gramotnostně orientovaná výuka se zaměřením na techniku a informatiku.
 • Pronikání moderních technologií do volnočasových zájmových aktivit dětí.
 • Mezipředmětová integrace nebo multioborové pojetí (technika, fyzika, chemie, přírodopis, výtvarná výchova, informatika, matematika…)?
 • Vzdělávání na středních školách – duální systém vzdělávání a inovace učiva.

Více informací ke stažení ZDE

Přihlašovací formulář pro účastníky ZDE

Aktuální šablona abstraktu příspěvku ke stažení ZDE  (Abstract Template)


Ročník 2021

Z DŮVODU SITUACE OHLEDNĚ COVID-19 BUDE KONFERENCE PROBÍHAT POUZE ONLINE FORMOU (VÍCE INFORMACÍ KE STAŽENÍ NÍŽE)

Termín konání: 5. 5. - 6. 5. 2021

Zaměření konference:

 • Digitální technologie a jejich využití napříč vyučovacími předměty.
 • Technické vzdělávání „na dálku“ jako výzva k inovativním proměnám.  
 • Nové kurikulum informatiky na základních školách a možnosti jeho realizace.
 • Metodická podpora jako nezbytnost úspěšné realizace techniky a informatiky na základních a středních školách.

Více informací ke stažení zde CZ

Aktuální šablona abstraktu příspěvku ke stažení ZDE  (Abstract Template)

Návod pro připojení se k virtuální konferenci: ZDE (https://bbb.upol.cz/b/dra-woa-tkw-8zs) heslo: 809869

Program konference

Sborník abstraktů


Ročník 2020

Z DŮVODU SITUACE OHLEDNĚ COVID-19 BUDE KONFERENCE PROBÍHAT POUZE ONLINE FORMOU (VÍCE INFORMACÍ KE STAŽENÍ NÍŽE)

Termín konání: 18. 5. - 20. 5. 2020

Zaměření konference:

 • Podmínky realizace technického vzdělávání na základních školách. 
 • Digitální technologie a jejich využití napříč vyučovacími předměty.
 • Inovativní metody výuky informatiky na základních školách. 
 • Kurikulum technického vzdělávání na základních školách v zahraničí. 

Více informací ke stažení zde CZ

Aktuální šablona abstraktu příspěvku ke stažení ZDE 

Aktuální šablona příspěvku do časopisu TVV ke stažení CZ

Průvodce vložením článku a posudku časopisu TVV zde

Aktuální šablona příspěvku do časopisu JTIE dostupná zde

Sborník abstraktů 2020 ke stažení ZDE

Online sekce

Vítáme vás v online sekci konference Trendy ve vzdělávání 2020. 

Příspěvky jsou přehledně seřazeny podle sekcí níže a u každého příspěvku je možné si prohlédnout abstrakt (abstrakt ke stažení vždy skrze český název příspěvku).

V případě, že autor či kolektiv autorů dodali on-line prezentaci je vždy u příspěvku taktéž odkaz k prohlédnutí on-line prezentace. 

Věříme, že Vás tato forma potěší i v této nelehké době.

ČÁST „TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ“

PART „TECHNOLOGY EDUCATION“

REÁLNÉ EXPERIMENTY V TERMODYNAMICE VYHODNOCOVANÉ POMOCÍ TERMOKAMERY

THERMOGRAPHY IN LABORATORY EXERCISES AT CZECH SCHOOLS

Daniel AICHINGER, Jan KROTKÝ

 

CRITICAL THINKING IN TECHNICAL ISSUES OF ECOLOGICAL EDUCATION

Mirosław BĄK, Antonina KALINICHENKO

Prezentace ZDE

 

TVOŘIVĚ TECHNICKÉ ČINNOSTI NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE Z POHLEDU STUDENTŮ UČITELSTVÍ

CREATIVE TECHNICAL ACTIVITIES AT PRIMARY SCHOOL FROM THE PERSPECTIVE OF FUTURE TEACHERS

Pavlína ČÁSTKOVÁ, Jiří KROPÁČ

 

VÝVOJ SYSTÉMU PODPORY IMPLEMENTACE INOVATIVNÍ KONCEPCE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE - TECHNOLAB

DEVELOPING THE SUPPORT SYSTEM FOR IMPLEMENTING THE INNOVATIVE CONCEPT OF TECHNICAL EDUCATION AT LOWER SECONDARY SCHOOLS

IN THE CZECH REPUBLIC – TECHNOLAB

Jiří DOSTÁL, Pavlína ČÁSTKOVÁ, Miroslav JANU, Radim DĚRDA, Jan KUBRICKÝ, Hana BUČKOVÁ, Jiří KROPÁČ, Michal MRÁZEK, Adéla TOŠENOVSKÁ

 

GENDEROVÉ ROZDÍLY ZNALOSTÍ ŽÁKŮ VE VYBRANÝCH OBLASTECH TECHNIKY

GENDER DIFFERENCES OF PUPILS’ KNOWLEDGE IN SELECTED FIELDS OF TECHNOLOGY

Pavel DOSTÁL, Svatopluk SLOVÁK, Radim ŠTĚPÁNEK, Veronika ŠVRČINOVÁ

Prezentace ZDE

 

INTERDISCIPLINÁRNE VZDELÁVANIE V RÁMCI KATEGÓRIE ODPAD: CIELE A PERSPEKTÍVY

INTERDISCIPLINARY EDUCATION IN THE WASTE CATEGORY: AIMS AND PERSPECTIVES

Melánia FESZTEROVÁ

 

PRIPRAVENOSŤ ŠTUDENTOV PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY NA VÝUČBU PRACOVNÉHO VYUČOVANIA

PREPAREDNESS OF STUDENTS OF PRE-PRIMARY AND PRIMARY PEDAGOGY FOR TEACHING OF TECHNICAL EDUCATION

Mária KOŽUCHOVÁ, Martin KURUC

Prezentace ZDE

 

STRATEGIE VÝUKY S PODPOROU POČÍTAČEM ŘÍZENÝCH STROJŮ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

TEACHING STRATEGY WITH SUPPORT OF COMPUTER CONTROLLED MACHINES AND TEACHER EDUCATION IN THIS FIELD

Jan KROTKÝ

 

JAK A PROČ UČIT O DISTRIBUCI SLUNEČNÍ ENRGIE V KRAJINĚ: VYUŽITÍ TERMOVIZE A DALŠÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ V RÁMCI INOVACE VÝUKY PŘÍRODOPISU NA ZŠ

HOW AND WHY TEACH ABOUT SOLAR ENERGY DISTRIBUTION IN THE LANDSCAPE: THE USE OF THERMOVISION AND FURTHER DIGITAL TECHNOLOGIES FOR INOVATION OF SCIENCE EDUCATION

Renata RYPLOVÁ, Jan POKORNÝ, Natálie HOTAŘOVÁ

 

MODELOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ S VYUŽITÍM PROGRAMU SIMUL8 V KONTEXTU VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

MODELING PRODUCTION PROCESSES USING SIMUL8 SOFTWARE IN THE CONTEXT OF TEACHING TECHNICAL SUBJECTS

Michal SEDLÁČEK

Prezentace ZDE

 

MONTESSORI PRINCIPY V ROZVOJI TECHNICKÉHO MYŠLENÍ

MONTESSORI PRINCIPLES IN DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL THINKING

  Václav TVARŮŽKA 

  Prezentace ZDE

 

ČÁST „INFORMATIKA A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE“

PART „INFORMATICS AND DIGITAL TECHNOLOGY“

TRENDY URČOVÁNÍ ÚROVNĚ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ U ŽÁKŮ

TRENDS IN ASSESSING THE STUDENTS’ LEVEL OF THE COMPUTATIONAL THINKING

Lucie BRYNDOVÁ

Prezentace ZDE

 

UŽITEČNÉ E-ZDROJE PRO VÝUKU MATEMATIKY OČIMA STUDENTŮ UČITELSTVÍ

USEFUL E-RESOURCES FOR TEACHING MATHEMATICS FROM THE STUDENT´ VIEW

Radka DOFKOVÁ

Prezentace ZDE

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE JAKO NÁSTROJ ŠKOLNÍHO PODVÁDĚNÍ

DIGITAL TECHNOLOGY AS A TOOL FOR SCHOOL CHEATING

Jarmila HONZÍKOVÁ, Petr SIMBARTL, Ján BAJTOŠ

 

PREFERENCE UČITELŮ INFORMATIKY PŘI IMPLEMENTACI TEMATICKÉHO CELKU ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ DO VÝUKY

PREFERENCES OF TEACHERS OF INFORMATICS IN IMPLEMENTING THE THEMATIC UNIT OF ALGORITMIZING AND PROGRAMMING INTO TEACHING

Milan KLEMENT, Tomáš DRAGON

Prezentace ZDE

 

TVORBA SOFTWAROVÉHO NÁSTROJE SPRÁVU A PRO EVIDENCI VÝSTUPŮ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ V RÁMCI SYSTÉMU STUDIJNÍ AGENDY STAG 

CREATING SOFTWARE TOOL MANAGEMENT AND RECORDING OF EDUCATIONAL PRACTICE OUTPUTS WITHIN THE STAG STUDY AGENDA SYSTEM

Milan KLEMENT, Tomáš KOTOUČ

Prezentace ZDE

 

SCRUM JAKO MOŽNÁ INOVACE VE VÝUCE INFORMATICKÝCH A TECHNICKÝCH DISCIPLÍN V PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ

SCRUM AS AN POSSIBLITY OF INNOVATION TO TEACHING COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING DISCIPLINES IN PREGRADUAL TEACHER TRAINING

Jan KUBRICKÝ, Pavlína ČÁSTKOVÁ

 

EIN ÜBERBLICK ÜBER BILDUNGSWEBSITES GERICHTET AUF INFORMATIK

AN OVERVIEW OF EDUCATIONAL WEBSITES FOCUSING ON INFORMATICS

Petri MALIŠŮ

Prezentace ZDE

 

UČEBNICE INFORMATIKY POHLEDEM UČITELŮ

COMPUTER SCIENCE TEXTBOOKS FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS

Petri MALIŠŮ, Petr ŠALOUN

Prezentace ZDE

 

VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ POČÍTAČEM ŘÍZENÝCH STROJŮ NA ZŠ A SŠ

TEACHING PROGRAMMING OF COMPUTER – CONTROLLED MACHINES AT PRIMARY SCHOOLS AND SECONDARY SCHOOLS

Pavel MOC

 

ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ VE VZDĚLÁVACÍCH OBORECH

DEVELOPMENT OF DIGITAL LITERACY OF PUPILS IN EDUCATIONAL FIELDS

Čestmír SERAFÍN

Prezentace ZDE

 

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V OBLASTI LEADERSHIPU

THE TEACHER´S TRAINING IN THE FIELD OF LEADERSHIP

  Irena STEJSKALOVÁ, Jiří SLÁMA, Vladimír PŘIBYL, Lenka KOMÁRKOVÁ                                                                 

 


Ročník 2019

Termín konání: 15. 5. - 17. 5. 2019

Místo konání: Wellness hotel Diana, Termální lázně Velké Losiny

Zaměření konference:

 • Učitel jako iniciátor změn ve vzdělávání a reflexe inovačního úsilí.
 • Změny vyvolané vnějšími činiteli a jejich důsledky ve vazbě na výkon profese učitele.
 • Digitalizace ekonomiky a společnosti jako výzva k proměnám vzdělávání.
 • Inovace ve vzdělávání napříč obory - podněty pro pedagogickou teorii i praxí.

Více informací ke stažení zde CZ

Průvodce vložením článku a posudku časopisu TVV zde

Aktuální šablona abstraktu ke stažení CZ / Abstract template here EN

Aktuální šablona příspěvku do časopisu TVV ke stažení CZ / Article template here EN

Aktuální šablona příspěvku do časopisu JTIE dostupná zde

Program konference k dispozici zde

Sborník abstraktů 2019


Ročník 2018

Termín konání: 16. 5. - 18. 5. 2018

Místo konání: Lázeňský dům Balnea - Lázně Slatinice u Olomouce

Zaměření konference:

 • Robotizace a digitalizace výroby jako výzva pro inovaci technického vzdělávání.
 • Obsah vzdělávání předmětu informatika aneb co, jak a koho učit?
 • Význam osobnosti učitele v době expanze digitálních vzdělávacích technologií do škol. 

Více informací ke stažení zde CZ / More information here EN

Průvodce vložením článku a posudku časopisu TVV zde

Sborník abstraktů 2018

Aktuální šablona příspěvku ke stažení CZ / Article template here EN

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP ve dnech 16. - 18. 5. 2018 uspořádala pod záštitou rektora UP Jaroslava Millera a děkanky PdF UP Libuše Ludíkové již 16. ročník mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání: technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory. Místem konání byly letos Slatinice u Olomouce.

Letošní ročník konference byl zaměřen na následující klíčová témata: - robotizace a digitalizace výroby jako výzva pro inovaci technického vzdělávání, - obsah vzdělávání předmětu informatika aneb koho, co a jak učit a - význam osobnosti učitele v době expanze digitálních vzdělávacích technologií do škol.  Na jejím uspořádání se podílela olomoucká pobočka České pedagogické společnosti a další partnerské univerzity, např. Univerzita Řešov, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici nebo Masarykova Univerzita. Na konferenci se sešlo 41 účastníků zahrnujících jak erudované, tak i začínající vědecké pracovníky a odeznělo 43 příspěvků. Vzniklo tak unikátní prostředí pro inkubaci nových myšlenek, inovací a neobvyklých přístupů k výuce.

„Podstata a obsah techniky, včetně technické praxe jsou založeny na rozsáhlých znalostech. Jedná se o jedinečné oborové pole, které však ale sdílí vybrané znalostní struktury s přírodními, společenskými a humanitními vědami, informačními technologiemi a matematikou. To činí z techniky fenomén s neobvykle vysokým vzdělávacím potenciálem, zejména tím, že vzdělávací projekty mohou představovat komplexní problémy, k jejichž řešení žáci či studenti kreativně využívají poznatky a dovednosti z různých oborů“, uvedl Jiří Dostál, vědecký a organizační garant konference. Proto je mimořádně významné již na základních školách technické vzdělávání i nadále podporovat a realizovat. Dříve bylo známé po názvem dílny. „Průmysl i technika užívaná v běžném životě však doznala změn, již nějakou dobu hovoříme o průmyslové revoluci 4.0, a proto i technické vzdělávání musí doznat inovací. Nelze již učit pouze obvyklé postupy a pracovat s tradičními technickými materiály. Je nezbytné hledat nové přístupy k výuce a její nové naplnění“, dodává Jiří Dostál.

Úvod konference patřil po přivítání účastníků křestu nové monografie Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn od kolektivu autorů J. Dostála, A. Haškové, M. Kožuchové, J. Kropáče, M. Ďuriše, J. Honzíkové, P. Částkové, K. Žilkové, J. Stebily, M. Uhrinové, M. Bendíka a J. Fadrhonce, která byla vydána ve Vydavatelství UP. Kmotrem nové publikace se stal Ján Stoffa, emeritní profesor UP a přední expert na technické vzdělávání. 

Potěšující se stala skutečnost, že účastníci konferenci opouštěli plni inspirací, nových kontaktů a vizí, které promítnou nejen do jejich další vědecké práce a výzkumů, ale i do výuky v rámci přípravy budoucích učitelů techniky a informatiky.

 


Ročník 2017

Termín konání: 25. 5. - 26. 5. 2017

Místo konání: Hotel Bukovanský mlýn***

Sborník abstraktů 2017

Společná fotografie z konference konané 25 - 26. 5. 2017 v Bukovanském mlýně. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)