Bakalářské programy (Bc.)

1) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky

Koncepce studijního programu respektuje požadavky Strategie vzdělávací politiky České republiky, která je vyjádřena v dokumentu: Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí. Reaguje především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat oborníky v oblasti informačních technologií, kteří dokáží na vzdělávacích institucích a zajišťovat odbornou výuku a také systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti provozu Školního informačního systému.

Profil absolventa studijního programu je koncipován tak, aby absolvent mohl úspěšně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol.

V případě nepokračování v navazujícím magisterském studiu bude absolvent připraven, mimo jiné, vykonávat pozici koordinátora ICT na vzdělávacích institucích a zajišťovat tak systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti správy a provozu Školních informačních systémů a virtualizačních center. Absolvent dále může působit jako: správce informačních systémů vzdělávacích organizací či počítačových laboratoří a odborných laboratoří; odborný poradce pro využívání informačních technologií ve vzdělávání; správce či designer webu školy; programátor výukového software či tvůrce elektronických vzdělávacích materiálů; lektor odborných kurzů informačních technologií a digitální techniky ve školících organizacích; odborník zajišťující implementaci informačních technologií do vzdělávání, správce virtualizačních datacenter apod.

Informační technologie + technika – jistota budoucího uplatnění!

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné i s programem:
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání

Informační leták ke stažení a vytištění.

2) TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky

V souladu s aktuálními trendy a požadavky vzdělávací sféry, společnosti i průmyslu se bakalářský studijní program zaměřuje na přípravu kvalifikovaných pracovníků disponujících znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti techniky, řemesel, designu a konstruování. Dále jsou studenti během studia seznamováni s poznatky týkajícími se světa práce, údržby a ekonomiky domácnosti, podnikání, finanční gramotnosti, pěstitelství, chovatelství a přípravy pokrmů. Odborný základ je během studia systematicky doplňován o společensko-vědní poznání, zejména se zaměřením na pedagogiku, psychologii a komunikační dovednosti.

Tento, ve světě i u nás vysoce perspektivní studijní program, se orientuje na techniku pro 21. století, která je založená na 3D technologiích, robotice, počítačovém modelování a automatizaci. Proto budou studenti při výuce mj. pracovat s roboty (programování a konstrukce), 3D tiskárnami, počítačem ovládanými obráběcími stroji (CNC) a laserovými technologiemi.

V případě úspěšného absolvování studijního programu se předpokládá pokračování v rámci navazujícího magisterského studijního programu Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ (realizován je taktéž na PdF UP Olomouc). Navazující program absolventa opravňuje k výuce technických odborných i všeobecných předmětů na středních školách a dále k realizaci výuky všech předmětů zahrnutých pod vzdělávací oblast Člověk a svět práce v souladu s aktuálně platným rámcovým vzdělávacím programem základních škol.  

Studiem tohoto bakalářského programu absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, pracovat jako asistent pedagoga učitele techniky, resp. technických předmětů v případě středních škol, a asistenta pedagoga/učitele praktických činností na 2. st. základních škol. Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a realizaci popularizačních aktivit, zejména při „science“ centrech a muzeích techniky. Absolvent může dále působit jako: správce odborných laboratoří a učeben zaměřených na techniku a dílen; odborný poradce pro využívání technických materiálů a techniky v rámci vzdělávání; tvůrce didaktizovaných technických pomůcek; autor popularizačních textů a metodických materiálů zaměřených na praktické činnosti, volbu povolání, výchovu k podnikavosti a techniku; správce školní zahrady nebo koutku živé přírody atp.

Studuj „Techniku“ a „Informatiku“ společně!

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné s programem:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

Informační leták ke stažení a vytištění.

3) UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky

Současný vývoj ve vědě a technice vyžaduje provázanost všech složek vzdělávání, tj. všeobecného i odborného. Odborné vzdělávání je nezbytným článkem v systému středního vzdělávání umožňující další zvyšování odborných znalostí a dovedností.  

Bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je zaměřen na přípravu učitelů praktického vyučování pro výuku na SOU a SOŠ v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění a případně učitelů odborných předmětů střední školy (v případě, že uchazeč již disponuje vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu).

S ohledem na požadavky školství a společnosti, vč. průmyslu, se studijní program zaměřuje na přípravu kvalifikovaných učitelů vybavených potřebnými vědomostmi
a dovednostmi pro práci učitele praktického vyučování a odborných předmětů zaměřených buď na obchod a služby nebo na oblast techniky (strojírenství, elektrotechniku, technologie), a to po stránce didaktické i odborné. Studijní program obsahuje především odbornou, resp. oborově didaktickou přípravu nutnou pro realizaci výuky v podmínkách středních odborných škol, případně učilišť. Nezbytnou součástí je pedagogicko-psychologická část a pochopitelně také rozsáhlá oblast je věnována praxím, a zvláště reflektovaným praxím. Výuka je realizována odborníky se znalostí školské i odborné praxe a probíhá v moderních prostorách fakulty vybavených soudobou didaktickou i laboratorní technikou, umožňující návaznost na praktické podmínky škol v budoucí praxi absolventa.

Absolvent bakalářského studia je plně kvalifikovaný učitel, jehož uplatnění je v oblastech jako je odborný výcvik, učební praxe, odborná praxe a veškerá praktická výuka. Získanou kvalifikaci lze uplatnit i v institucích zabývajících se příslušným oborem vzdělávání (vzdělávací kurzy, rekvalifikace, profesní kvalifikace, další vzdělávání apod.), tedy též jako lektor profesního a zájmového vzdělávání v nejrůznějších vzdělávacích institucích i v podnikovém (firemním) vzdělávání.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu vycházejí ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze Statutu Univerzity Palackého v Olomouci a její Pedagogické fakulty. Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení jehož součástí je písemný test všeobecných středoškolských znalostí. Program není určen pro absolventy gymnázií.

Informační leták ke stažení a vytištění. 

Magisterské programy (Mgr.)

1) UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Studium navazující magisterské, prezenční a kombinované, učitelské.
 • Délka 2 roky 

Studijní program je koncipován jako učitelské studium navazující na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, který se realizuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ale také na dalších vysokých školách. Cílem programu je poskytovat ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventa pro výuku předmětů, tematických celků, kurzů či projektů z oblasti informatiky i informačních a virtualizačních technologií ve školských institucích. Studijní program tak reaguje především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat učitele informatiky a informační výchovy, kteří dokáží na základních školách realizovat vzdělávání v těchto předmětech.

Absolvent studijního programu je vybaven potřebnými kompetencemi především pro vykonávání profese učitele informatiky či informaticky zaměřených předmětů na základní škole a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, zejména kompetencemi oborově předmětovými, didaktickými a psychodidaktickými, kompetencemi pedagogickými, diagnostickými, komunikativními a profesně i osobnostně kultivujícími. Znalosti a dovednosti může využít i v dalších vzdělávacích zařízeních, např. působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje ICT na škole, vést a organizovat mimo výukové aktivity orientované na práci žáků s informačními a komunikačnímu technologiemi a provozovat či spravovat školní počítačové informační systémy.

Jsem učitel informatiky – kdo je víc?

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné i s programem:
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ

Informační leták ke stažení a vytištění.

2) UČITELSTVÍ TECHNIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ PRO
2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Studium navazující magisterské, prezenční a kombinované, učitelské.
 • Délka 2 roky 

Příprava učitelů pro 21. století, kteří budou schopni u mladé generace na středních a základních školách rozvíjet klíčové kompetence, tvůrčí potenciál, technické a prakticko-činnostní myšlení, zručnost, kritické uvažování i touhu po dalším profesním vzdělání, představuje náročný úkol. Proto musí existovat vysokoškolské studium i na magisterské úrovni. Jak se shodují přední experti, budoucnost vzdělávání mladé generace neleží v rozvoji znalostí nebo dovedností, kterými mohou disponovat inteligentní digitální systémy, ale v rozvoji jedinečných kompetencí, schopností, myšlení, tvořivosti a talentu, které se stanou základem pro kvalitní život a plnohodnotné a uspokojující profesní uplatnění.

S ohledem na uvedené skutečnosti a požadavky vzdělávací sféry (školství) a společnosti, vč. průmyslu, se studijní program zaměřuje na přípravu kvalifikovaných učitelů disponujících pedagogicko-psychologickými, didaktickými a technickými znalostmi a dovednostmi. Kvalitně realizovaná výuka předními experty v oboru, vytvořené a studentům poskytované studijní materiály, spolu s moderně vybavenými laboratořemi a učebnami a taktéž přímou vazbou na budoucí zaměstnavatele, dávají předpoklad pro vytvoření uceleného souboru kompetencí, které absolventy na trhu práce pozitivně zvýhodňují a umožňují výkon povolání na velmi vysoké profesionální a kvalitativní úrovni. Zároveň je kvalitně připraven k pokračování v dalším studiu, ať se již jedná o doktorské studium anebo celoživotní vzdělávání (rozvoj specifických kompetencí, certifikační zkoušky).

Absolvent je vybaven kompetencemi opravňujícími k výkonu profese učitele technických odborných i všeobecných předmětů na středních školách (strojírenství, robotika, automatizace, 3D modelování, elektrotechnika, elektronika, technická grafika, konstruování atp.) a učitele praktických činností na základních školách (všechny předměty zahrnuté pod vzdělávací oblast Člověk a svět práce v souladu s aktuálně platným rámcovým vzdělávacím programem základních škol, tj. technika, svět práce, design a konstruování, pracovní vyučování, pěstitelství, volba povolání, příprava pokrmů, provoz a údržba domácnosti, finanční gramotnost a výchova k podnikavosti), případně i v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Znalosti a dovednosti může využít i v dalších vzdělávacích zařízeních, např. působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje technického vybavení na škole, vést a organizovat mimo-výukové aktivity orientované na práci žáků s technikou, chovatelství, pěstitelství atp.

Jsme jediné místo v ČR, kde získáš kvalifikaci s oprávněním výuky technických předmětů na SŠ a k tomu oprávnění vyučovat celou řadu předmětů na ZŠ (technika, výchova k volbě povolání, pěstitelství, vaření, pracovní vyučování, digitální technologie atd.! Studuj u nás a UPlatníš se!

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné s programem:
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol.

Informační leták ke stažení a vytištění.

Doktorské programy (Ph.D.)

1) DIDAKTIKA INFORMATIKY

 • Studium doktorské, prezenční, kombinované.
 • Délka: 4 roky
 • Studijní program: P7507 Specializace v pedagogice
 • Předpokládaný počet přijatých pro akademický rok 2018/2019: 5–6 studentů
 • Kontaktní osoba (garant studijního oboru): doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. (miroslav.chraska@upol.cz)

Charakteristika oboru

Studijní obor je zaměřen na samostatnou vědeckou přípravu a další tvůrčí činnost absolventů. Jeho náplní je prioritně celý proces výuky realizovaný v oborech informatika a částečně informační a komunikační technologie, přičemž součástí jsou i přesahy (a také odlišnosti) do pedagogiky, technologie vzdělávání a dalších oborových didaktik. Zabývá se tedy procesem výuky realizovaným v těchto předmětech na základních, středních a vysokých školách.

Studijní obor má výrazně interdisciplinární a výzkumný charakter. Jeho interdisciplinarita spočívá v kombinaci více oblastí: metodologie vědy a aplikace metod výzkumu, pedagogika a pedagogická psychologie, informatika, didaktika informatiky, vzdělávání v informaticky zaměřených předmětech (oblast ICT), a také ve vazbě na téma disertační práce.

Vzdělávání v oblasti didaktiky informatiky vyžaduje hluboké znalosti i přehled o současném stavu oboru u nás a v zahraničí, současném stavu poznání a oblastech výzkumu s důrazem na aktuální progresivní trendy v informatice.

Úroveň a uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru didaktika informatiky je způsobilý vykonávat profesi: výzkumného a metodicko-výzkumného pracovníka v oblasti didaktiky informatiky pro výzkumné, vývojové a metodické pracoviště, vysokoškolského učitele didaktiky informatiky na fakultách připravujících učitele informatiky nebo informačních a komunikačních technologií pro základní a střední školy, pracovníka, pověřeného koordinací a vedením výzkumných týmů i mezinárodních výzkumů v oblasti didaktiky informatiky (např. mezinárodní výzkum informační gramotnosti ICILS), inovativního a tvůrčího učitele informatiky nebo informačních a komunikačních technologií na základní nebo střední škole (např. na fakultní škole), s vnitřní potřebou a kompetencemi pro realizaci samostatného výzkumu nebo výzkumné činnosti v rámci projektů, autora učebních textů, učebních materiálů, e-learningového obsahu apod., koncepčně-vědeckého pracovníka v oblasti informatiky a informačních technologií ve školství, včetně odpovídajících evropských institucí.

Uchazeč o studium musí splňovat následující podmínky:

 • být absolventem navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol, Učitelství informatiky, Učitelství základů techniky, Učitelství odborných předmětů nebo inženýrského informaticky orientovaného studia,
 • pokud není uchazeč absolventem učitelského studia, musí být součástí jeho pregraduálního studia nebo studia v rámci CŽV i pedagogika a pedagogická psychologie, v tomto případě musí uchazeč doložit minimálně pětiletou souvislou pedagogickou praxi ve školském zařízení,
 • uchazeč musí aktivně ovládat minimálně jeden světový jazyk (doporučená úroveň B1-B2); znalost anglického jazyka je výhodou.

Uchazeči o studium předkládají:

 • přihlášku ke studiu,
 • ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, 
 • pokud publikovali své práce, případně realizovali výzkum, pak i soupis publikační činnosti a výzkumných aktivit, 
 • pokud chtějí navrhnout téma vlastního výzkumného projektu, pak i návrh tohoto tématu (není nezbytné tehdy, pokud po případném přijetí akceptují téma navržené pracovištěm). 

Pozn: Téma vlastního výzkumného projektu musí souviset s tématy, která řeší školitelské pracoviště. V tomto případě je žádoucí mát předběžný souhlas potenciálního školitele. Písemný návrh vlastního výzkumného projektu do 10 stran musí formálně odpovídat nárokům na odborný text, obsahovat vysvětlení teoretických východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení a seznam literatury, o který se návrh opírá. 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude probíhat formou pohovoru. Při něm uchazeči podají informace o dosavadním studiu, popř. práci a motivaci pro studium oboru, dále prezentují základní teze vlastního výzkumného projektu. Uchazeči musejí prokázat rozhled, znalosti a dovednosti v oboru didaktika informatiky či didaktiky informačních a komunikačních technologií (případně informační výchovy), orientaci v pedagogice a pedagogické psychologii a metodologii vědecké práce. Část zkoušky bude vedena v cizím jazyce. 

 Bližší informace o oboru lze nalézt zde.

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

1) INFORMATIKA - UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ

 • Rozšiřující studium v rámci celoživotního vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.
 • Délka 2 roky

Cílem studijního programu je poskytnout vzdělávání zaměřené na přípravu učitele předmětu Informatika či Informační technologie 2. stupně ZŠ, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ (tzv. rozšíření aprobace o další předmět).

Studium ve standardní době trvá 2 roky a výuka probíhá převážně distanční formou (e-learning), studijní předměty jsou doplněny i o prezenční tutoriály v rozsahu 2 až 4 hodin za semestr, testování probíhá formou prezenčních testů.

Po absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, které jej bude opravňovat k výuce Informatických předmětů v rámci 2. stupně Základních škol.

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde.

2) TECHNICKÁ A INFORMAČNÍ VÝCHOVA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 • Studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol.
 • Délka studia: 1 rok.

Cílem studijního programu je poskytnout vzdělávání zaměřené na přípravu učitele obecně technických předmětů a informační výchovy, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ.

Studium ve standardní době trvá 1 rok a výuka probíhá kombinovanou formou, prezenční část výuky je realizována v šesti výukových blocích.

Po absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, které jej bude opravňovat k výuce všeobecně vzdělávacích předmětů technického charakteru na školách zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3, speciální školy, dále zejména technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy).

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde