Bakalářské programy (Bc.)

1) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky

Koncepce studijního programu respektuje požadavky Strategie vzdělávací politiky České republiky, která je vyjádřena v dokumentu: Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí. Reaguje především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat oborníky v oblasti informačních technologií, kteří dokáží na vzdělávacích institucích a zajišťovat odbornou výuku a také systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti provozu Školního informačního systému.

Profil absolventa studijního programu je koncipován tak, aby absolvent mohl úspěšně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol.

V případě nepokračování v navazujícím magisterském studiu bude absolvent připraven, mimo jiné, vykonávat pozici koordinátora ICT na vzdělávacích institucích a zajišťovat tak systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti správy a provozu Školních informačních systémů a virtualizačních center. Absolvent dále může působit jako: správce informačních systémů vzdělávacích organizací či počítačových laboratoří a odborných laboratoří; odborný poradce pro využívání informačních technologií ve vzdělávání; správce či designer webu školy; programátor výukového software či tvůrce elektronických vzdělávacích materiálů; lektor odborných kurzů informačních technologií a digitální techniky ve školících organizacích; odborník zajišťující implementaci informačních technologií do vzdělávání, správce virtualizačních datacenter apod.

Informační technologie + technika – jistota budoucího uplatnění!

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné i s programem:
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání

Informační leták ke stažení a vytištění.

2) TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky

Získáš jen znalosti a dovednosti, které opravdu využiješ

Nebudeme Tě zatěžovat biflováním zbytečných teorií. V novém studijním programu vždy pečlivě vybíráme, co Tě na přednáškách, seminářích a cvičeních učíme. Klademe zvýšený důraz na prakticky využitelné dovednosti. Budeš pracovat s 3D tiskárnami, seznámíš se s lasery a jejich praktickým využitím, budeš umět postavit a oživovat roboty, naučíš se technicky myslet a bude Tě bavit tvorba s využitím technického materiálu. A se dřevem či kovem, jako tradičními materiály, se také seznámíš. Do procesu získávání nových znalostí zapojíš hlavu + ruce + srdce.

Budeš mít široké uplatnění

Získáš vzdělávání, které Ti poskytne proklatě dobrý znalostní základ a připraví na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Anebo si řekneš, že stačilo, že jsi již dost dobrý na to, aby ses uplatnil na trhu práce. V tom případě můžeš jít do některé z firem nebo začít podnikat – např. Mistr a žák, Geniator, Kutil junior, DEPO2015. Pokud směřuješ do školství, můžeš kvalifikovaně pracovat jako asistent/ka pedagoga/učitele techniky, resp. technických předmětů v případě středních škol, a asistenta/ka pedagoga/učitele praktických činností na 2. st. základních škol (všechny vyučovací předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce).

Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a realizaci popularizačních aktivit, zejména při „science“ centrech a muzeích techniky – např. Pevnost poznání, iQLANDIA, Svět Techniky Ostrava, Techmania Science Center, VIDA. Absolvent může dále působit jako správce odborných laboratoří a učeben zaměřených na techniku nebo jako tvůrce didaktizovaných technických pomůcek. Můžeš též pracovat jako autor popularizačních textů a metodických materiálů. Můžeš tvořit učebnice, podle kterých se bude učit ve školách. Můžeš toho dělat opravdu hodně!    

Budou Tě učit ti nejlepší – staneš se součástí týmu nadšenců

Jsme tým lektorů, kteří učí částečně na základních a středních školách a částečně u nás na fakultě, což je vhodné propojení zajišťující kontakt se školní praxí. Také Tě budou učit ti nejlepší experti na techniku a moderní technologie, kteří běžně přednáší v zahraničí a jsou autory mnoha odborných publikací. Budou Tě učit mladí akademici, kteří Ti budou blízcí svým myšlením, ale zároveň Tě budou učit i velmi zkušení experti, u kterých budeš obdivovat životní moudrost. Učitelé spolu se studenty tvoří společnost nadšenců pro techniku a praktické činnosti, do které budeš zapadneš – budeš její součástí.

Vše budeš ihned během studia prakticky aplikovat

Praxe je u nás na prvním místě! Co se na přednáškách naučíš, budeš na cvičeních prakticky aplikovat, abys získal potřebné dovednosti.  Schopnost pedagogicky působit budeš trénovat na reálných dětech přímo na naší fakultě a také na skutečných školách, např. ZŠ Hálkova, ZŠ Holečkova, ZŠ Stupkova.

Olomouc si zamiluješ

Jsi z daleka? Tak to máš jedinečnou příležitost změnit svůj život! Vykroč ze stínu všedních dní a vydej se na cestu dobrodružství. Poznáš nové přátele a budeš si užívat naplno. Jen v Olomouci máš možnost díky unikátním podmínkám získat kvalitní vzdělání, které Ti zaručí, že se uplatníš.

Studium za Tebe zaplatí stát

Studium je zcela zdarma (hrazeno státem) – pokud není překročena standardní délka studia. To platí pro prezenční i kombinované (dálkové, při zaměstnání) studium. 

Studuj „Techniku“ a „Informatiku“ společně!

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné s programem:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

Publikace "Učitel techniky a praktických činností je..."

Publikace "Technika a praktické činnosti v otázkách a odpovědích"

Informační leták ke stažení a vytištění.

3) UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky

Současný vývoj ve vědě a technice vyžaduje provázanost všech složek vzdělávání, tj. všeobecného i odborného. Odborné vzdělávání je nezbytným článkem v systému středního vzdělávání umožňující další zvyšování odborných znalostí a dovedností.  

Bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je zaměřen na přípravu učitelů praktického vyučování pro výuku na SOU a SOŠ v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění a případně učitelů odborných předmětů střední školy (v případě, že uchazeč již disponuje vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu).

S ohledem na požadavky školství a společnosti, vč. průmyslu, se studijní program zaměřuje na přípravu kvalifikovaných učitelů vybavených potřebnými vědomostmi
a dovednostmi pro práci učitele praktického vyučování a odborných předmětů zaměřených buď na obchod a služby nebo na oblast techniky (strojírenství, elektrotechniku, technologie), a to po stránce didaktické i odborné. Studijní program obsahuje především odbornou, resp. oborově didaktickou přípravu nutnou pro realizaci výuky v podmínkách středních odborných škol, případně učilišť. Nezbytnou součástí je pedagogicko-psychologická část a pochopitelně také rozsáhlá oblast je věnována praxím, a zvláště reflektovaným praxím. Výuka je realizována odborníky se znalostí školské i odborné praxe a probíhá v moderních prostorách fakulty vybavených soudobou didaktickou i laboratorní technikou, umožňující návaznost na praktické podmínky škol v budoucí praxi absolventa.

Absolvent bakalářského studia je plně kvalifikovaný učitel, jehož uplatnění je v oblastech jako je odborný výcvik, učební praxe, odborná praxe a veškerá praktická výuka. Získanou kvalifikaci lze uplatnit i v institucích zabývajících se příslušným oborem vzdělávání (vzdělávací kurzy, rekvalifikace, profesní kvalifikace, další vzdělávání apod.), tedy též jako lektor profesního a zájmového vzdělávání v nejrůznějších vzdělávacích institucích i v podnikovém (firemním) vzdělávání.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu vycházejí ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze Statutu Univerzity Palackého v Olomouci a její Pedagogické fakulty. Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení jehož součástí je písemný test všeobecných středoškolských znalostí. Program není určen pro absolventy gymnázií.

Informační leták ke stažení a vytištění. 

Magisterské programy (Mgr.)

1) UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Studium navazující magisterské, prezenční a kombinované, učitelské.
 • Délka 2 roky 

Studijní program je koncipován jako učitelské studium navazující na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, který se realizuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ale také na dalších vysokých školách. Cílem programu je poskytovat ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventa pro výuku předmětů, tematických celků, kurzů či projektů z oblasti informatiky i informačních a virtualizačních technologií ve školských institucích. Studijní program tak reaguje především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat učitele informatiky a informační výchovy, kteří dokáží na základních školách realizovat vzdělávání v těchto předmětech.

Absolvent studijního programu je vybaven potřebnými kompetencemi především pro vykonávání profese učitele informatiky či informaticky zaměřených předmětů na základní škole a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, zejména kompetencemi oborově předmětovými, didaktickými a psychodidaktickými, kompetencemi pedagogickými, diagnostickými, komunikativními a profesně i osobnostně kultivujícími. Znalosti a dovednosti může využít i v dalších vzdělávacích zařízeních, např. působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje ICT na škole, vést a organizovat mimo výukové aktivity orientované na práci žáků s informačními a komunikačnímu technologiemi a provozovat či spravovat školní počítačové informační systémy.

Jsem učitel informatiky – kdo je víc?

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné i s programem:
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ

Informační leták ke stažení a vytištění.

2) UČITELSTVÍ TECHNIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ PRO
2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Studium navazující magisterské, prezenční a kombinované, učitelské.
 • Délka 2 roky 

Dovednosti budou na prvním místě

Budeme Ti předávat i obecně platné poznatky, abys je mohl využít na co nejrozsáhlejším spektru vzdělávacích situací, se kterými se budeš v praxi potkávat. To by ale bylo málo. Základem bude trénink dovedností, což z Tebe udělá skutečného učitele, který se stane pro žáky vzorem a budou Tě zbožňovat.

Budeš především kvalitně připraveným učitelem

V navazujícím magisterském studiu klademe především důraz na to, aby ses naučil učit. A to ne tak, jak učili ve škole Tebe, ale s využitím nejmodernějších výukových metod. Budeš umět mladé lidi zaujmout a strhnout jejich zájem tak, že nebudou chtít ze školy domů. Dokážeš rozvinout jejich talent na maximum. A víme, o čem mluvíme, sami realizujeme spoustu aktivit pro děti přímo u nás na fakultě. Však si proklikej náš web.

Uplatnění, které nemá obdoby

Přemýšlíš, co vlastně budeš dělat? Jednak budeš kvalitně připraveným učitelem, ale můžeš toho dělat samozřejmě mnohem více. Pokud je tvým cílem školství, potom absolvováním našeho programu získáš neskutečné možnosti. Na základních školách můžeš učit všechny předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce, tj. technika, svět práce, design a konstruování, pracovní vyučování, pěstitelství, volba povolání, příprava pokrmů, provoz a údržba domácnosti, finanční gramotnost a výchova k podnikavosti, a to i na víceletých gymnáziích. Ty budeš ale něco víc, získáš kvalifikaci pro realizaci výuky na středních školách a budeš oprávněn vyučovat technické odborné i všeobecné předměty na středních školách (strojírenství, robotika, automatizace, 3D modelování, elektrotechnika, elektronika, technická grafika, konstruování atp.). Tohle je k nezaplacení a třeba za 15 let se Ti to bude hodit, nikdy nevíš. Možnost učit na středních školách Ti z celé ČR nabízí pouze Olomouc.

Samozřejmě ale jít učit nemusíš, uplatnění nalezneš i ve veřejné správě (zejm. na školských odborech), můžeš pracovat jako školní inspektor na České školní inspekci, můžeš založit svoji firmu zaměřenou na vzdělávání. Anebo dělej cokoliv, co Tě baví, budeš k tomu mít ty nejlepší předpoklady.

Reflektovaná praxe je samozřejmostí

Budeš překvapen, kolik praxe zažiješ! Moc dobře víme, jak je důležitá pro to, aby byl absolvent schopen realizovat kvalitní výuku. Čekají Tě mikrovýstupy na výuce didaktiky, budete si se studenty navzájem poskytovat zpětnou vazbu, budeš učit přímo na základních anebo středních školách, budeš komunikovat s nejlepšími učiteli ze škol, poznáš z blízka práci ředitele školy. A co víc, bude se Ti na praxi věnovat zkušený učitel, který s Tebou bude provádět rozbory hodin, které jsi odučil. Vychováváme skutečné učitele!

Vyplatí se Ti studovat v Olomouci

Jen v Olomouci máš možnost díky unikátním podmínkám získat kvalitní vzdělání, které Ti zaručí, že se uplatníš. Olomouc je úžasné univerzitní město plné mladých lidí. Máš jedinečnou šanci změnit svůj život.

Studium za Tebe zaplatí stát

Studium je zcela zdarma (hrazeno státem) – pokud není překročena standardní délka studia. To platí pro prezenční i kombinované (dálkové, při zaměstnání) studium.

Jsme jediné místo v ČR, kde získáš kvalifikaci s oprávněním výuky technických předmětů na SŠ a k tomu oprávnění vyučovat celou řadu předmětů na ZŠ (technika, výchova k volbě povolání, pěstitelství, vaření, pracovní vyučování, digitální technologie atd.! Studuj u nás a UPlatníš se!

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné s programem:
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol.

Publikace "Učitel techniky a praktických činností je..."

Publikace "Technika a praktické činnosti v otázkách a odpovědích"

Informační leták ke stažení a vytištění.

Doktorské programy (Ph.D.)

1) DIDAKTIKA INFORMATIKY

 • Studium doktorské, prezenční, kombinované.
 • Délka: 4 roky
 • Studijní program: P7507 Specializace v pedagogice
 • Předpokládaný počet přijatých pro akademický rok 2018/2019: 5–6 studentů
 • Kontaktní osoba (garant studijního oboru): doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. (miroslav.chraska@upol.cz)

Charakteristika oboru

Studijní obor je zaměřen na samostatnou vědeckou přípravu a další tvůrčí činnost absolventů. Jeho náplní je prioritně celý proces výuky realizovaný v oborech informatika a částečně informační a komunikační technologie, přičemž součástí jsou i přesahy (a také odlišnosti) do pedagogiky, technologie vzdělávání a dalších oborových didaktik. Zabývá se tedy procesem výuky realizovaným v těchto předmětech na základních, středních a vysokých školách.

Studijní obor má výrazně interdisciplinární a výzkumný charakter. Jeho interdisciplinarita spočívá v kombinaci více oblastí: metodologie vědy a aplikace metod výzkumu, pedagogika a pedagogická psychologie, informatika, didaktika informatiky, vzdělávání v informaticky zaměřených předmětech (oblast ICT), a také ve vazbě na téma disertační práce.

Vzdělávání v oblasti didaktiky informatiky vyžaduje hluboké znalosti i přehled o současném stavu oboru u nás a v zahraničí, současném stavu poznání a oblastech výzkumu s důrazem na aktuální progresivní trendy v informatice.

Úroveň a uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru didaktika informatiky je způsobilý vykonávat profesi: výzkumného a metodicko-výzkumného pracovníka v oblasti didaktiky informatiky pro výzkumné, vývojové a metodické pracoviště, vysokoškolského učitele didaktiky informatiky na fakultách připravujících učitele informatiky nebo informačních a komunikačních technologií pro základní a střední školy, pracovníka, pověřeného koordinací a vedením výzkumných týmů i mezinárodních výzkumů v oblasti didaktiky informatiky (např. mezinárodní výzkum informační gramotnosti ICILS), inovativního a tvůrčího učitele informatiky nebo informačních a komunikačních technologií na základní nebo střední škole (např. na fakultní škole), s vnitřní potřebou a kompetencemi pro realizaci samostatného výzkumu nebo výzkumné činnosti v rámci projektů, autora učebních textů, učebních materiálů, e-learningového obsahu apod., koncepčně-vědeckého pracovníka v oblasti informatiky a informačních technologií ve školství, včetně odpovídajících evropských institucí.

Uchazeč o studium musí splňovat následující podmínky:

 • být absolventem navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol, Učitelství informatiky, Učitelství základů techniky, Učitelství odborných předmětů nebo inženýrského informaticky orientovaného studia,
 • pokud není uchazeč absolventem učitelského studia, musí být součástí jeho pregraduálního studia nebo studia v rámci CŽV i pedagogika a pedagogická psychologie, v tomto případě musí uchazeč doložit minimálně pětiletou souvislou pedagogickou praxi ve školském zařízení,
 • uchazeč musí aktivně ovládat minimálně jeden světový jazyk (doporučená úroveň B1-B2); znalost anglického jazyka je výhodou.

Uchazeči o studium předkládají:

 • přihlášku ke studiu,
 • ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, 
 • pokud publikovali své práce, případně realizovali výzkum, pak i soupis publikační činnosti a výzkumných aktivit, 
 • pokud chtějí navrhnout téma vlastního výzkumného projektu, pak i návrh tohoto tématu (není nezbytné tehdy, pokud po případném přijetí akceptují téma navržené pracovištěm). 

Pozn: Téma vlastního výzkumného projektu musí souviset s tématy, která řeší školitelské pracoviště. V tomto případě je žádoucí mát předběžný souhlas potenciálního školitele. Písemný návrh vlastního výzkumného projektu do 10 stran musí formálně odpovídat nárokům na odborný text, obsahovat vysvětlení teoretických východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení a seznam literatury, o který se návrh opírá. 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude probíhat formou pohovoru. Při něm uchazeči podají informace o dosavadním studiu, popř. práci a motivaci pro studium oboru, dále prezentují základní teze vlastního výzkumného projektu. Uchazeči musejí prokázat rozhled, znalosti a dovednosti v oboru didaktika informatiky či didaktiky informačních a komunikačních technologií (případně informační výchovy), orientaci v pedagogice a pedagogické psychologii a metodologii vědecké práce. Část zkoušky bude vedena v cizím jazyce. 

 Bližší informace o oboru lze nalézt zde.