Bakalářské programy (Bc.)

1) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky

Koncepce studijního programu respektuje požadavky Strategie vzdělávací politiky České republiky, která je vyjádřena v dokumentu: Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí. Reaguje především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat oborníky v oblasti informačních technologií, kteří dokáží na vzdělávacích institucích a zajišťovat odbornou výuku a také systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti provozu Školního informačního systému.

Profil absolventa studijního programu je koncipován tak, aby absolvent mohl úspěšně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol.

V případě nepokračování v navazujícím magisterském studiu bude absolvent připraven, mimo jiné, vykonávat pozici koordinátora ICT na vzdělávacích institucích a zajišťovat tak systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti správy a provozu Školních informačních systémů a virtualizačních center. Absolvent dále může působit jako: správce informačních systémů vzdělávacích organizací či počítačových laboratoří a odborných laboratoří; odborný poradce pro využívání informačních technologií ve vzdělávání; správce či designer webu školy; programátor výukového software či tvůrce elektronických vzdělávacích materiálů; lektor odborných kurzů informačních technologií a digitální techniky ve školících organizacích; odborník zajišťující implementaci informačních technologií do vzdělávání, správce virtualizačních datacenter apod.

Informační technologie + technika – jistota budoucího uplatnění!

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné i s programem:
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání

Informační leták ke stažení a vytištění.

2) TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky

Studium prakticky zaměřeného programu je jedinečnou příležitostí, jak proniknout do světa kreativity, nápaditosti a aktivit založených na práci rukou ve spojení s myšlením a nejmodernějšími digitálními technologiemi. Během studia jsou studentky a studenti postupně seznamováni nejen s aktuálními poznatky ze světa techniky, řemesel a moderních technologií, jako je robotika, laserové technologie, tzv. internet věcí a 3D tisk, ale taktéž částečně z oblastí jako je příprava pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržba domácnosti a výchova k volbě povolání a podnikavosti. Vytvořená báze osvojených znalostí a dovedností získaných díky praktickým činnostem v moderně vybavených dílnách, laboratořích a odborných učebních otevírá studentům cestu k širokému pracovnímu uplatnění ve školství, science centrech, na úřadech a firemní sféře.

Získané odborné znalosti jsou během studia systematicky doplňovány o pedagogicko-psychologické poznatky, zejména se zaměřením na pedagogiku, pedagogickou psychologii a komunikační dovednosti. Součástí studia je systém praxí.

Studijní program lze začít studovat bez ohledu na vystudovaný obor na střední škole. Program lze volně sdružovat se všemi programy v nabídce sdruženého studia. 

Profil absolventa

Absolvent programu Technika a praktické činnosti (major) bude:

 • rozumět základům robotiky a umět po technické stránce konstruovat roboty uzpůsobené vzdělávacím účelům,
 • disponovat znalostmi z oblasti digitálních technologií,
 • umět k řešení technických problémů využívat 3D tiskárny, lasery, počítačem ovládané frézky,
 • schopen vytvářet různé výrobky a posoudit jejich náročnost z hlediska zařazení do výuky,
 • umět pracovat s různými technickými materiály (dřevo, plast, kov, chytré materiály, elektrotechnické a elektronické prvky…)
 • umět využívat webové technologie, databáze a sociální sítě pro získávání a sdílení nových technických znalostí,
 • disponovat znalostmi a dovednostmi souvisejícími s přípravou pokrmů, pěstitelstvím, chovatelstvím, finanční gramotností, provozem a údržbou domácnosti a výchovou k volbě povolání a podnikavosti,
 • znát zásady pedagogiky a psychologie a umět je využívat při práci lektora či asistenta pedagoga.

Absolvent má široké uplatnění

Studentky a studenti získají vzdělávání, které jim poskytne kvalitní znalostní základ a připraví je na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Anebo mohou jít přímo do praxe, jelikož mají dostatek profesních znalostí, které jim umožňují bezproblémové uplatnění na trhu práce. V tom případě mohou jít do některé z firem nebo začít podnikat – např. Mistr a žákGeniatorHobbyLabKutil juniorDEPO2015. Pokud absolventi chtějí směřovat do školství, mohou kvalifikovaně pracovat jako asistent/ka pedagoga/učitele techniky, resp. technických předmětů v případě středních škol, a asistenta/ka pedagoga/učitele praktických činností na 2. st. základních škol (všechny vyučovací předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce).

Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a realizaci popularizačních aktivit, zejména při „science“ centrech a muzeích techniky – např. Pevnost poznáníiQLANDIASvět Techniky OstravaTechmania Science CenterVIDA. Absolventi mohou dále působit jako lektoři v dílnách pro veřejnost - např. FabLabTechnoLab nebo přímo u světoznámého výrobce 3D tiskáren Josefa Průši v PrusaLabu. Uplatnění také absolventi naleznou jako správci odborných laboratoří a učeben zaměřených na techniku nebo jako tvůrci didaktizovaných technických pomůcek. Mohou též pracovat jako autoři popularizačních textů a metodických materiálů. Mohou tvořit učebnice, podle kterých se bude učit ve školách. Lze toho dělat opravdu hodně!    

Praxe je u nás na prvním místě

Co se na přednáškách naučíš, budeš na cvičeních prakticky aplikovat, abys získal potřebné dovednosti. Schopnost pedagogicky působit budeš trénovat na reálných dětech přímo na naší fakultě a také na skutečných školách, např. ZŠ HálkovaZŠ HolečkovaZŠ Stupkova.

Olomouc si zamiluješ

Jste z daleka? Tak to máte jedinečnou příležitost změnit svůj život! Vykročte ze stínu všedních dní a vydejte se na cestu dobrodružství. Poznáte nové přátele a budete si užívat naplno. Jen v Olomouci máte možnost díky unikátním podmínkám získat kvalitní vzdělání, které zaručí, že naleznete uplatnění.

Studium za vás zaplatí stát

Studium je zcela zdarma (hrazeno státem) – pokud není překročena standardní délka studia. To platí pro prezenční i kombinované (dálkové, při zaměstnání) studium. 

Studuj „Techniku“ a „Informatiku“ společně!

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné s programem:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

Publikace "Učitel techniky a praktických činností je..."

Charakteristika programu a studijní plán k vytištění

Vhodné studijní kombinace

Naši vybraní studenti bakalářského programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání:

3) UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky

Současný vývoj ve vědě a technice vyžaduje provázanost všech složek vzdělávání, tj. všeobecného i odborného. Odborné vzdělávání je nezbytným článkem v systému středního vzdělávání umožňující další zvyšování odborných znalostí a dovedností.  

Bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je zaměřen na přípravu učitelů praktického vyučování pro výuku na SOU a SOŠ v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění a případně učitelů odborných předmětů střední školy (v případě, že uchazeč již disponuje vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu).

S ohledem na požadavky školství a společnosti, vč. průmyslu, se studijní program zaměřuje na přípravu kvalifikovaných učitelů vybavených potřebnými vědomostmi
a dovednostmi pro práci učitele praktického vyučování a odborných předmětů zaměřených buď na obchod a služby nebo na oblast techniky (strojírenství, elektrotechniku, technologie), a to po stránce didaktické i odborné. Studijní program obsahuje především odbornou, resp. oborově didaktickou přípravu nutnou pro realizaci výuky v podmínkách středních odborných škol, případně učilišť. Nezbytnou součástí je pedagogicko-psychologická část a pochopitelně také rozsáhlá oblast je věnována praxím, a zvláště reflektovaným praxím. Výuka je realizována odborníky se znalostí školské i odborné praxe a probíhá v moderních prostorách fakulty vybavených soudobou didaktickou i laboratorní technikou, umožňující návaznost na praktické podmínky škol v budoucí praxi absolventa.

Absolvent bakalářského studia je plně kvalifikovaný učitel, jehož uplatnění je v oblastech jako je odborný výcvik, učební praxe, odborná praxe a veškerá praktická výuka. Získanou kvalifikaci lze uplatnit i v institucích zabývajících se příslušným oborem vzdělávání (vzdělávací kurzy, rekvalifikace, profesní kvalifikace, další vzdělávání apod.), tedy též jako lektor profesního a zájmového vzdělávání v nejrůznějších vzdělávacích institucích i v podnikovém (firemním) vzdělávání.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu vycházejí ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze Statutu Univerzity Palackého v Olomouci a její Pedagogické fakulty. Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení jehož součástí je písemný test všeobecných středoškolských znalostí. Program není určen pro absolventy gymnázií.

Informační leták ke stažení a vytištění. 

4) TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOST S ROZŠÍŘENÝM ZAMĚŘENÍM NA SPECIÁLNÍ ŠKOLY 

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované.
 • Délka 3 roky.

Studium kombinace dvou studijních programů (neoficiálně označovaná jako "Technika a praktické činnosti s rozšířeným zaměřením na speciální školy") je vynikající příležitostí, jak dosáhnout prvního stupně vysokoškolského studia, které je nezbytným předpokladem pro získání kvalifikace učitele techniky a praktických činností s možností aprobovaně vyučovat i na speciálních školách. Kombinace je tvořena souběžným studiem akreditovaných studijních programů „Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání“ (maior) + „Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy“ (minor). Absolvent může působit na:

 • základních školách,
 • středních školách,
 • základních speciálních školách,
 • středních speciálních školách.

Absolvent má široké uplatnění

Studentky a studenti získají vzdělání, které jim poskytne kvalitní znalostní základ a připraví je na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Anebo mohou jít přímo do praxe, jelikož mají dostatek profesních znalostí, které jim umožňují bezproblémové uplatnění na trhu práce. V tom případě mohou jít pracovat do některé z firem nebo začít podnikat – např. Mistr a žákGeniatorHobbyLabKutil juniorDEPO2015.

Pokud absolventi chtějí směřovat do školství, mohou kvalifikovaně pracovat jako asistent/ka pedagoga/učitele techniky, resp. technických předmětů v případě středních škol, a asistenta/ka pedagoga/učitele praktických činností na 2. st. základních škol (všechny vyučovací předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce).

Absolvent je dále kvalifikován pro výkon funkcí speciálního pedagoga jako výchovného pracovníka, pedagogického asistenta či asistenta, a to v rámci následujících institucí:

 • školy segmentu speciálního školství,
 • II. stupeň základních škol hlavního vzdělávacího proudu,
 • střední školy hlavního vzdělávacího proudu,
 • služby a zařízení sociální péče,
 • služby a zařízení zdravotní péče.

Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a realizaci popularizačních aktivit, zejména při „science“ centrech a muzeích techniky – např. Pevnost poznáníiQLANDIASvět Techniky OstravaTechmania Science CenterVIDA. Absolventi mohou dále působit jako lektoři v dílnách pro veřejnost - např. FabLabTechnoLab nebo přímo u světoznámého výrobce 3D tiskáren Josefa Průši v PrusaLabu. Uplatnění také absolventi naleznou jako správci odborných laboratoří a učeben zaměřených na techniku nebo jako tvůrci didaktizovaných technických pomůcek. Mohou též pracovat jako autoři popularizačních textů a metodických materiálů. Mohou tvořit učebnice, podle kterých se bude učit ve školách. Lze toho dělat opravdu hodně!    

Publikace "Učitel techniky a praktických činností je..."

Charakteristika programu a studijní plán k vytištění     

Vhodné studijní kombinace 

Magisterské programy (Mgr.)

1) UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Studium navazující magisterské, prezenční a kombinované, učitelské.
 • Délka 2 roky 

Studijní program je koncipován jako učitelské studium navazující na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, který se realizuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ale také na dalších vysokých školách. Cílem programu je poskytovat ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventa pro výuku předmětů, tematických celků, kurzů či projektů z oblasti informatiky i informačních a virtualizačních technologií ve školských institucích. Studijní program tak reaguje především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat učitele informatiky a informační výchovy, kteří dokáží na základních školách realizovat vzdělávání v těchto předmětech.

Absolvent studijního programu je vybaven potřebnými kompetencemi především pro vykonávání profese učitele informatiky či informaticky zaměřených předmětů na základní škole a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, zejména kompetencemi oborově předmětovými, didaktickými a psychodidaktickými, kompetencemi pedagogickými, diagnostickými, komunikativními a profesně i osobnostně kultivujícími. Znalosti a dovednosti může využít i v dalších vzdělávacích zařízeních, např. působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje ICT na škole, vést a organizovat mimo výukové aktivity orientované na práci žáků s informačními a komunikačnímu technologiemi a provozovat či spravovat školní počítačové informační systémy.

Jsem učitel informatiky – kdo je víc?

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné i s programem:
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ

Informační leták ke stažení a vytištění.

2) UČITELSTVÍ TECHNIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ PRO
2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Studium navazující magisterské, prezenční a kombinované, učitelské.
 • Délka 2 roky 

V rámci studia jsou převážně formou prakticky založených aktivit prohlubovány odborné znalosti a vytvářeny didaktické dovednosti tak, aby byl absolvent schopen připravit a realizovat moderní a pro žáky poutavou výuku.  Studentky a studenty čeká spousta praxe, kde si naživo vyzkouší výuku, budou aplikovat osvojené poznatky a postupně se z nich stanou profesionálové! Prakticky se tak naučí, jak druhým lidem předávat nejnovější poznatky ze světa techniky, řemesel a moderních technologií, jako je robotika, laserové technologie, tzv. internet věcí a 3D tisk, a taktéž z oblastí jako je příprava pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržba domácnosti a výchova k volbě povolání a podnikavosti.

Vytvořená báze osvojených znalostí a dovedností získaných díky rozsáhlé síti fakultních (cvičných) škol a praktickým činnostem v moderně vybavených dílnách, laboratořích a odborných učebnách otevírá studentům cestu k širokému pracovnímu uplatnění ve školství, science centrech, příp. i firemní sféře.

Program lze volně kombinovat se všemi programy v nabídce sdruženého studia. 

Profil absolventa

Absolvent programu Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ (major) bude:

 • schopen vyučovat předmět technika na základních školách, vč. dalších prakticko-činnostně zaměřených předmětů, a technické předměty na SŠ,  
 • znát didaktické zásady konstruování robotů a umět realizovat výuku robotiky, vč. programování robotů,
 • umět rozvíjet technickou tvořivost, technické myšlení a technickou gramotnost,
 • znát podstatu fungování digitálních/počítačových technologií a bude jim rozumět na uživatelské i tvůrčí bázi,
 • umět k výukovým účelům využívat 3D tiskárny, lasery, počítačem ovládané frézky,
 • schopen navrhovat technická řešení praktických problémů včetně konstrukční a testovací fáze, 
 • umět kreativně pracovat s různými technickými materiály (dřevo, plast, kov, chytré materiály, elektrotechnické a elektronické prvky…),
 • schopen realizovat výuku zaměřenou na přípravou pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržbou domácnosti a výchovou k volbě povolání a podnikavosti.

Dovednosti budou na prvním místě

Studentkám a studentům budou předány i obecně platné poznatky, aby je mohli využít na co nejrozsáhlejším spektru vzdělávacích situací, se kterými se budou v praxi potkávat. To by ale bylo málo. Základem bude trénink dovedností, aby byli těmi nejlepšími učiteli, na které budou žáci vzpomínat ještě po létech.

Široké pracovní uplatnění

Absolvent bude vybaven kompetencemi potřebnými především pro vykonávání profese učitele techniky a praktických činností na základních školách (technická výchova, pracovní vyučování, technická praktika, digitální technologie, robotika, pěstitelství, chovatelství, vaření, ekonomika domácnosti/finanční gramotnost, výchova k podnikání, výchova k volbě povolání atp.) a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Jde tedy o všechny předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce. Bude ale něco víc, získá kvalifikaci pro realizaci výuky na středních školách a bude oprávněn vyučovat technické odborné i všeobecné předměty na středních školách (strojírenství, robotika, automatizace, 3D modelování, elektrotechnika, elektronika, technická grafika, konstruování atp.). Možnost učit na středních školách z celé ČR nabízí pouze Olomouc.

Uplatnění absolventi naleznou i ve veřejné správě (zejm. na školských odborech), lze pracovat jako školní inspektor na České školní inspekci nebo provozovat vlastní firmu zaměřenou na vzdělávání.

V tom případě mohou jít do některé z firem nebo začít podnikat – např. Mistr a žákGeniatorHobbyLabKutil juniorDEPO2015. Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a realizaci popularizačních aktivit, zejména při „science“ centrech, dílnách pro veřejnost a muzeích techniky – např. Pevnost poznáníiQLANDIASvět Techniky OstravaTechmania Science CenterVIDA, FabLabTechnoLab nebo přímo u světoznámého výrobce 3D tiskáren Josefa Průši v PrusaLabu. Absolventi mohou též pracovat jako autoři pokročilejších popularizačních textů a metodických materiálů. Mohou tvořit učebnice, podle kterých se bude učit ve školách. Lze toho dělat opravdu hodně!    

Reflektovaná praxe je samozřejmostí

Koncepce studijního programu reaguje především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat učitele techniky a praktických činností, kteří na základních nebo středních školách dokáží realizovat kvalitní výuku založenou na zážitkovém a aktivním učení. Program je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 a Inovační strategie České republiky 2019–2030.

Oborová prostupnost

Studium je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Technická výchova, Informační výchova, Informační a komunikační technologie, Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy (na jiných školách mohou být užity i jiné názvy programů, a proto bude vždy v souvislosti s přijetím uchazeče přihlíženo k obsahu a skladbě jednotlivých předmětů absolvovaného studia).

V případě volby dvojkombinace programů Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ (maior) a Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (minor) se otevírá cesta ke studiu i absolventům bakalářských oborů zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, stavitelství, dopravní techniku, informační a komunikační technologie atp. realizovaných na technických vysokých školách nebo přírodovědeckých fakultách. Splnění kvalifikačních předpokladů pro studium bude posouzeno na základě doložení přehledu absolvovaných předmětů.

Studium zaplatí stát

Studium je zcela zdarma (hrazeno státem) – pokud není překročena standardní délka studia. To platí pro prezenční i kombinované (dálkové, při zaměstnání) studium.

Lze kombinovat s dalšími studijními programy, mimo jiné s programem: 

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (největší šance na přijetí ze všech studijních kombinací)

Publikace "Učitel techniky a praktických činností je..."

Charakteristika programu a studijní plán k vytištění

Vhodné studijní kombinace

3UČITELSTVÍ TECHNIKY PRO SŠ A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ PRO ZŠ S ROZŠÍŘENÝM ZAMĚŘENÍM NA SPECIÁLNÍ ŠKOLY 

 • Studium navazující magisterské, prezenční a kombinované, učitelské.
 • Délka 2 roky. 

Jedinečná studijní kombinace dvou studijních programů (neoficiálně označovaná jako "Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro ZŠ s rozšířeným zaměřením na speciální školy"), která je příležitostí k dosažení magisterského stupně vysokoškolského studia. Absolvent získává kvalifikaci učitele techniky a praktických činností s možností aprobovaně vyučovat i na speciálních školách. Kombinace je tvořena souběžným studiem akreditovaných studijních programů „Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol“ (maior) + „Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy“ (minor). Absolvent může působit na:

 • základních školách,
 • středních školách,
 • základních speciálních školách,
 • středních speciálních školách.

Absolvent má široké uplatnění

Absolvent bude vybaven kompetencemi potřebnými především pro vykonávání profese učitele techniky a praktických činností na základních školách (technická výchova, pracovní vyučování, technická praktika, digitální technologie, robotika, pěstitelství, chovatelství, vaření, ekonomika domácnosti/finanční gramotnost, výchova k podnikání, výchova k volbě povolání atp.) a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Jde tedy o všechny předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce. Bude ale něco víc, získá kvalifikaci pro realizaci výuky na středních školách a bude oprávněn vyučovat technické odborné i všeobecné předměty na středních školách (strojírenství, robotika, automatizace, 3D modelování, elektrotechnika, elektronika, technická grafika, konstruování atp.). Možnost učit na středních školách z celé ČR nabízí pouze Olomouc.

Absolvent je způsobilý pracovat jako speciální pedagog – učitel pro žáky 2. stupně ZŠ 
a SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami nebo speciální pedagog v poradenských zařízeních na následujících pozicích v rámci těchto institucí:

 • školy segmentu speciálního školství,
 • II. stupeň základních škol,
 • střední školy,
 • poradenská zařízení (PPP, SPC, SVP apod.),
 • služby a zařízení sociální péče; služby a zařízení zdravotní péče.

Uplatnění absolventi naleznou i ve veřejné správě (zejm. na školských odborech), lze pracovat jako školní inspektor na České školní inspekci nebo provozovat vlastní firmu zaměřenou na vzdělávání. Mohou jít pracovat do některé z firem nebo začít podnikat – např. Mistr a žák, Geniator, HobbyLab, Kutil junior, DEPO2015. Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a realizaci popularizačních aktivit, zejména při „science“ centrech, dílnách pro veřejnost a muzeích techniky – např. Pevnost poznání, iQLANDIA, Svět Techniky Ostrava, Techmania Science Center, VIDA, FabLab, TechnoLab nebo přímo u světoznámého výrobce 3D tiskáren Josefa Průši v PrusaLabu. Absolventi mohou též pracovat jako autoři pokročilejších popularizačních textů a metodických materiálů. Mohou tvořit učebnice, podle kterých se bude učit ve školách. Lze toho dělat opravdu hodně!    

Publikace "Učitel techniky a praktických činností je..."

Charakteristika programu a studijní plán k vytištění

Vhodné studijní kombinace

Doktorské programy (Ph.D.)

1) DIDAKTIKA INFORMATIKY

 • Studium doktorské, prezenční, kombinované.
 • Délka: 4 roky
 • Studijní program: P7507 Specializace v pedagogice
 • Předpokládaný počet přijatých pro akademický rok 2018/2019: 5–6 studentů
 • Kontaktní osoba (garant studijního oboru): doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. (miroslav.chraska@upol.cz)

Charakteristika oboru

Studijní obor je zaměřen na samostatnou vědeckou přípravu a další tvůrčí činnost absolventů. Jeho náplní je prioritně celý proces výuky realizovaný v oborech informatika a částečně informační a komunikační technologie, přičemž součástí jsou i přesahy (a také odlišnosti) do pedagogiky, technologie vzdělávání a dalších oborových didaktik. Zabývá se tedy procesem výuky realizovaným v těchto předmětech na základních, středních a vysokých školách.

Studijní obor má výrazně interdisciplinární a výzkumný charakter. Jeho interdisciplinarita spočívá v kombinaci více oblastí: metodologie vědy a aplikace metod výzkumu, pedagogika a pedagogická psychologie, informatika, didaktika informatiky, vzdělávání v informaticky zaměřených předmětech (oblast ICT), a také ve vazbě na téma disertační práce.

Vzdělávání v oblasti didaktiky informatiky vyžaduje hluboké znalosti i přehled o současném stavu oboru u nás a v zahraničí, současném stavu poznání a oblastech výzkumu s důrazem na aktuální progresivní trendy v informatice.

Úroveň a uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru didaktika informatiky je způsobilý vykonávat profesi: výzkumného a metodicko-výzkumného pracovníka v oblasti didaktiky informatiky pro výzkumné, vývojové a metodické pracoviště, vysokoškolského učitele didaktiky informatiky na fakultách připravujících učitele informatiky nebo informačních a komunikačních technologií pro základní a střední školy, pracovníka, pověřeného koordinací a vedením výzkumných týmů i mezinárodních výzkumů v oblasti didaktiky informatiky (např. mezinárodní výzkum informační gramotnosti ICILS), inovativního a tvůrčího učitele informatiky nebo informačních a komunikačních technologií na základní nebo střední škole (např. na fakultní škole), s vnitřní potřebou a kompetencemi pro realizaci samostatného výzkumu nebo výzkumné činnosti v rámci projektů, autora učebních textů, učebních materiálů, e-learningového obsahu apod., koncepčně-vědeckého pracovníka v oblasti informatiky a informačních technologií ve školství, včetně odpovídajících evropských institucí.

Uchazeč o studium musí splňovat následující podmínky:

 • být absolventem navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol, Učitelství informatiky, Učitelství základů techniky, Učitelství odborných předmětů nebo inženýrského informaticky orientovaného studia,
 • pokud není uchazeč absolventem učitelského studia, musí být součástí jeho pregraduálního studia nebo studia v rámci CŽV i pedagogika a pedagogická psychologie, v tomto případě musí uchazeč doložit minimálně pětiletou souvislou pedagogickou praxi ve školském zařízení,
 • uchazeč musí aktivně ovládat minimálně jeden světový jazyk (doporučená úroveň B1-B2); znalost anglického jazyka je výhodou.

Uchazeči o studium předkládají:

 • přihlášku ke studiu,
 • ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, 
 • pokud publikovali své práce, případně realizovali výzkum, pak i soupis publikační činnosti a výzkumných aktivit, 
 • pokud chtějí navrhnout téma vlastního výzkumného projektu, pak i návrh tohoto tématu (není nezbytné tehdy, pokud po případném přijetí akceptují téma navržené pracovištěm). 

Pozn: Téma vlastního výzkumného projektu musí souviset s tématy, která řeší školitelské pracoviště. V tomto případě je žádoucí mát předběžný souhlas potenciálního školitele. Písemný návrh vlastního výzkumného projektu do 10 stran musí formálně odpovídat nárokům na odborný text, obsahovat vysvětlení teoretických východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení a seznam literatury, o který se návrh opírá. 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude probíhat formou pohovoru. Při něm uchazeči podají informace o dosavadním studiu, popř. práci a motivaci pro studium oboru, dále prezentují základní teze vlastního výzkumného projektu. Uchazeči musejí prokázat rozhled, znalosti a dovednosti v oboru didaktika informatiky či didaktiky informačních a komunikačních technologií (případně informační výchovy), orientaci v pedagogice a pedagogické psychologii a metodologii vědecké práce. Část zkoušky bude vedena v cizím jazyce. 

 Bližší informace o oboru lze nalézt zde.