Chci vyučovat na základní škole

1) Předměty informatika, výpočetní technika, práce s počítačem

  • Bakalářské a navazující magisterské studium (3 + 2 roky).
  • Prezenční i kombinované (při zaměstnání)

Koncepce bakalářského studijního programu Informační technologie pro vzdělávání respektuje požadavky Strategie vzdělávací politiky České republiky, která je vyjádřena v dokumentu: Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí. Reaguje především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat oborníky v oblasti informačních technologií, kteří dokáží na vzdělávacích institucích a zajišťovat odbornou výuku a také systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti provozu Školního informačního systému.

Profil absolventa studijního programu je koncipován tak, aby absolvent mohl úspěšně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol.

V případě nepokračování v navazujícím magisterském studiu bude absolvent připraven, mimo jiné, vykonávat pozici koordinátora ICT na vzdělávacích institucích a zajišťovat tak systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti správy a provozu Školních informačních systémů a virtualizačních center. Absolvent dále může působit jako: správce informačních systémů vzdělávacích organizací či počítačových laboratoří a odborných laboratoří; odborný poradce pro využívání informačních technologií ve vzdělávání; správce či designer webu školy; programátor výukového software či tvůrce elektronických vzdělávacích materiálů; lektor odborných kurzů informačních technologií a digitální techniky ve školících organizacích; odborník zajišťující implementaci informačních technologií do vzdělávání, správce virtualizačních datacenter apod.

Magisterský studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol je koncipován jako učitelské studium navazující na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, který se realizuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ale také na dalších vysokých školách. Cílem programu je poskytovat ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventa pro výuku předmětů, tematických celků, kurzů či projektů z oblasti informatiky i informačních a virtualizačních technologií ve školských institucích.

Absolvent studijního programu je vybaven potřebnými kompetencemi především pro vykonávání profese učitele informatiky či informaticky zaměřených předmětů na základní škole a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, zejména kompetencemi oborově předmětovými, didaktickými a psychodidaktickými, kompetencemi pedagogickými, diagnostickými, komunikativními a profesně i osobnostně kultivujícími. Znalosti a dovednosti může využít i v dalších vzdělávacích zařízeních, např. působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje ICT na škole, vést a organizovat mimo výukové aktivity orientované na práci žáků s informačními a komunikačnímu technologiemi a provozovat či spravovat školní počítačové informační systémy.

Ke stažení:

Leták studijního programu Informační technologie pro vzdělávání (Bc.)

Leták studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (Mgr).

 

2) Předměty pracovní vyučování, dílny, digitální technologie, vaření, technika, pěstitelské práce, robotika, chovatelství

  • Bakalářské a navazující magisterské studium (3 + 2 roky).
  • Prezenční i kombinované (při zaměstnání)

Studium prakticky zaměřeného bakalářského programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání je jedinečnou příležitostí, jak proniknout do světa kreativity, nápaditosti a aktivit založených na práci rukou ve spojení s myšlením a nejmodernějšími digitálními technologiemi. 

Během studia jsou studentky a studenti postupně seznamováni s aktuálními poznatky ze světa techniky, tradičních řemesel a moderních technologií, jako je robotika, laserové technologie, tzv. internet věcí a 3D tisk. Taktéž je studium věnováno i oblastem, jako je příprava pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržba domácnosti a výchova k volbě povolání a podnikavosti.

Odbornost je budována od počátku, proto nezáleží na vystudovaném oboru střední školy. Vytvořená báze osvojených znalostí a dovedností získaných díky praktickým činnostem v moderně vybavených dílnách, laboratořích a odborných učebnách otevírá studentům cestu k širokému pracovnímu uplatnění ve školství, „science“ centrech, na úřadech a firemní sféře.

V rámci studia navazujícího magisterského programu Učitelství techniky a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ jsou převážně formou prakticky založených aktivit prohlubovány odborné znalosti a vytvářeny didaktické dovednosti tak, aby byl absolvent schopen připravit a realizovat moderní a pro žáky poutavou výuku.  Studentky a studenty čeká spousta praxe, kde si naživo vyzkouší výuku, budou aplikovat osvojené poznatky a postupně se z nich stanou profesionálové! Prakticky se naučí, jak druhým lidem předávat nejnovější poznatky ze světa techniky, řemesel a moderních technologií, jako je robotika, laserové technologie, tzv. internet věcí a 3D tisk, a taktéž z oblastí jako je příprava pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržba domácnosti a výchova k volbě povolání a podnikavosti.

Vytvořená báze osvojených znalostí a dovedností získaných díky rozsáhlé síti fakultních (cvičných) škol a praktickým činnostem v moderně vybavených dílnách, laboratořích a odborných učebnách otevírá studentům cestu k širokému pracovnímu uplatnění ve školství, science centrech, příp. i firemní sféře.

Absolvent bude vybaven kompetencemi potřebnými především pro vykonávání profese učitele techniky a praktických činností na základních školách (technická výchova, pracovní vyučování, technická praktika, digitální technologie, robotika, pěstitelství, chovatelství, vaření, ekonomika domácnosti, výchova k podnikání, výchova k volbě povolání atp.) a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Jde tedy o všechny předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce, dle aktuálně platného Rámcového vzdělávacího programu.

Magisterské studium je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Technika a praktické činnosti pro vzdělávání, Technická výchova, Informační výchova, Informační a komunikační technologie, Informační technologie pro vzdělávání, Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy. Na různých vysokých školách mohou existovat i jiné názvy programů, a proto bude vždy v souvislosti s přijetím uchazeče přihlíženo k obsahu a skladbě jednotlivých předmětů absolvovaného studia. Jednoduše řečeno, v absolvovaném bakalářském studiu musí být obsaženy předměty, které poskytují vhodnou bázi pro studium navazujícího magisterského studijního programu.

V případě volby dvojkombinace studijních programů Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ (maior) a Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (minor) se otevírá cesta ke studiu i absolventům bakalářských oborů zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, stavitelství, dopravní techniku, informační a komunikační technologie atp., realizovaných na technických vysokých školách nebo přírodovědeckých fakultách. Splnění kvalifikačních předpokladů pro studium bude individuálně posouzeno na základě doložení přehledu absolvovaných předmětů. K posouzení zašlete na studijní oddělení naskenovanou kopii diplomu + diploma supplement obsahující přehled absolvovaných předmětů.

Leták studijního programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Leták studijního programu Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ (Mgr.)

Videoklip prezentující studijní programy zaměřené na techniku a praktické činnosti

 

Chci vyučovat na speciální základní nebo speciální střední škole (speciální pedagogika)

1) Předměty pracovní vyučování, dílny, vaření, technika, pěstitelské práce, chovatelství

  • Bakalářské a navazující magisterské studium (3 + 2 roky).
  • Prezenční i kombinované (při zaměstnání)

Studium je jedinečnou příležitostí, jak proniknout do světa kreativity, nápaditosti a aktivit založených na práci rukou s cílem rozvinout zručnost ve spojení s myšlením. Během studia jsou studentky a studenti postupně seznamováni nejen s aktuálními poznatky ze světa kreativní tvorby, řemesel, přípravy pokrmů, pěstitelství, chovatelství a techniky, ale i speciálně-pedagogických přístupů, díky čemuž vzniká jedinečná příležitost k vytvoření unikátního souboru kompetencí, které v praxi umožní rozvíjet různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby.

Bakalářské studium je vynikající příležitostí, jak dosáhnout prvního stupně vysokoškolského studia, které je nezbytným předpokladem pro získání kvalifikace učitele techniky a praktických činností s možností aprobovaně vyučovat i na speciálních školách. Je tedy podmínkou pro pokračování v magisterském studiu. Absolvent může po vystudování působit na: základních speciálních školách, středních speciálních školách, základních školách, středních školách.

Studentky a studenti získají vzdělání, které jim poskytne v rámci bakalářského studia kvalitní znalostní základ a připraví je na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Pokud nechtějí ve studiu pokračovat, mohou jít přímo do praxe, jelikož mají dostatek profesních znalostí, které jim umožňují bezproblémové uplatnění na trhu práce. Mohou kvalifikovaně pracovat jako asistent/ka pedagoga/učitele praktických činností na 2. st. základních škol (všechny vyučovací předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce) nebo asistenta/ka pedagoga/učitele technických předmětů v případě středních škol.

Absolvent je dále kvalifikován pro výkon funkcí speciálního pedagoga jako výchovného pracovníka, pedagogického asistenta či asistenta, a to v rámci následujících institucí: školy segmentu speciálního školství, II. stupeň základních škol hlavního vzdělávacího proudu, střední školy hlavního vzdělávacího proudu, služby a zařízení sociální péče, služby a zařízení zdravotní péče.

Absolvent navazujícího magisterského studia je kvalifikován pro výkon funkcí učitele, výchovného pracovníka, pedagogického asistenta či asistenta na 2. stupni ZŠ, SŠ, a to jak ve školách hlavního vzdělávacího proudu, tak i ve školách a třídách samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studium je koncipováno jako učitelské dvouoborové se zaměřením na pregraduální přípravu pedagogických pracovníků pro tu oblast speciální pedagogiky, která se zabývá nejen edukací, ale také celkovým rozvojem různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněných osob stanoveného věku.

Leták kombinace studijních programů Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání + Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy (Bc.) a Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy + Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro základní školy (Mgr.)

 

Chci vyučovat na střední škole

1) Mistr odborného výcviku (praktické vyučování)

  • Bakalářské magisterské studium (3 roky).
  • Prezenční i kombinované (při zaměstnání)

Současný vývoj ve vědě a technice vyžaduje provázanost všech složek vzdělávání, tj. všeobecného i odborného. Odborné vzdělávání je nezbytným článkem v systému středního vzdělávání umožňující další zvyšování odborných znalostí a dovedností.  

Bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je zaměřen na přípravu učitelů praktického vyučování pro výuku na SOU a SOŠ v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění a případně učitelů odborných předmětů střední školy (v případě, že uchazeč již disponuje vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu).

S ohledem na požadavky školství a společnosti, vč. průmyslu, se studijní program zaměřuje na přípravu kvalifikovaných učitelů vybavených potřebnými vědomostmi
a dovednostmi pro práci učitele praktického vyučování a odborných předmětů zaměřených buď na obchod a služby nebo na oblast techniky (strojírenství, elektrotechniku, technologie), a to po stránce didaktické i odborné. Studijní program obsahuje především odbornou, resp. oborově didaktickou přípravu nutnou pro realizaci výuky v podmínkách středních odborných škol, případně učilišť. Nezbytnou součástí je pedagogicko-psychologická část a pochopitelně také rozsáhlá oblast je věnována praxím, a zvláště reflektovaným praxím. Výuka je realizována odborníky se znalostí školské i odborné praxe a probíhá v moderních prostorách fakulty vybavených soudobou didaktickou i laboratorní technikou, umožňující návaznost na praktické podmínky škol v budoucí praxi absolventa.

Absolvent bakalářského studia je plně kvalifikovaný učitel, jehož uplatnění je v oblastech jako je odborný výcvik, učební praxe, odborná praxe a veškerá praktická výuka. Získanou kvalifikaci lze uplatnit i v institucích zabývajících se příslušným oborem vzdělávání (vzdělávací kurzy, rekvalifikace, profesní kvalifikace, další vzdělávání apod.), tedy též jako lektor profesního a zájmového vzdělávání v nejrůznějších vzdělávacích institucích i v podnikovém (firemním) vzdělávání.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu vycházejí ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze Statutu Univerzity Palackého v Olomouci a její Pedagogické fakulty. Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení jehož součástí je písemný test všeobecných středoškolských znalostí. Program není určen pro absolventy gymnázií.

Leták studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

 

2) Technické předměty, robotika, zpracování dřeva, 3D technologie, strojírenství…

  • Bakalářské a navazující magisterské studium (3 + 2 roky).
  • Prezenční i kombinované (při zaměstnání)

Během bakalářského studia jsou studentky a studenti postupně seznamováni s aktuálními poznatky ze světa techniky, tradičních řemesel a moderních technologií, jako je robotika, laserové technologie, tzv. internet věcí a 3D tisk. Nabízíme řadu volitelných předmětů, kde si studenti prohloubí znalosti a dovednosti tak, aby byli opravdovými odborníky a mohli učit na střední škole.

Znalosti a dovednosti osvojené díky kvalitní výuce a uskutečňování praktických činností v moderně vybavených dílnách, laboratořích a odborných učebnách otevírají studentům cestu k širokému pracovnímu uplatnění ve středním školství, „science“ centrech, na úřadech a firemní sféře. Studentky a studenti získají vzdělávání, které jim poskytne vynikající základ a připraví je na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Anebo mohou jít přímo do praxe, jelikož mají dostatek profesních znalostí, které jim umožňují bezproblémové uplatnění na trhu práce. Pokud absolventi chtějí směřovat do školství, mohou kvalifikovaně pracovat jako asistent/ka pedagoga/učitele technických předmětů na středních školách.

V rámci navazujícího magisterského studia jsou převážně formou prakticky založených aktivit prohlubovány odborné znalosti a vytvářeny didaktické dovednosti tak, aby byl absolvent schopen připravit a realizovat moderně pojatou, a přesto vysoce odbornou výuku.  Studentky a studenty čeká spousta praxe, kde si naživo vyzkouší výuku, budou aplikovat osvojené poznatky a postupně se z nich stanou profesionálové! Prakticky se naučí, jak druhým lidem předávat nejnovější poznatky ze světa techniky, robotiky, elektroniky, laserových technologií, CNC (počítačem ovládaných výrobních zařízení), internetu věcí, 3D tisku a řemesel.

Magisterské studium je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Technika a praktické činnosti pro vzdělávání, Technická výchova, Informační výchova, Informační a komunikační technologie, Informační technologie pro vzdělávání, Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy. Na různých vysokých školách mohou existovat i jiné názvy programů, a proto bude vždy v souvislosti s přijetím uchazeče přihlíženo k obsahu a skladbě jednotlivých předmětů absolvovaného studia. Jednoduše řečeno, v absolvovaném bakalářském studiu musí být obsaženy předměty, které poskytují vhodnou bázi pro studium navazujícího magisterského studijního programu.

V případě volby dvojkombinace programů Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ (maior) a Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (minor) se otevírá cesta ke studiu i absolventům bakalářských oborů zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, stavitelství, dopravní techniku, informační a komunikační technologie atp., realizovaných na technických vysokých školách nebo přírodovědeckých fakultách. Splnění kvalifikačních předpokladů pro studium bude individuálně posouzeno na základě doložení přehledu absolvovaných předmětů. K posouzení zašlete na studijní oddělení naskenovanou kopii diplomu + diploma supplement obsahující přehled absolvovaných předmětů.

Leták studijního programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Leták studijního programu Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ (Mgr.)

Videoklip prezentující studijní programy zaměřené na techniku a praktické činnosti

 

Chci organizovat technicky zaměřené volnočasové aktivity

Chceš být učitelem či učitelkou, ale táhne tě to spíše do oblasti zájmového vzdělávání? Máš touhu organizovat a vést zájmové vzdělávací kroužky, příměstské tábory nebo pořádat různé soutěže a popularizační aktivity? Potom je pro tebe studium tohoto prakticky zaměřeného programu jedinečnou příležitostí k získání potřebných znalostí a zároveň vysokoškolského vzdělání. Pronikneš do světa kreativity, nápaditosti a aktivit založených na práci rukou ve spojení s myšlením a nejmodernějšími digitálními technologiemi. Budeš díky tomu připraven na plánování a realizaci zájmově-vzdělávacích aktivit pro děti, ale nejen to, na bakalářské úrovni získáš oprávnění k výkonu povolání asistenta pedagoga a v případě pokračování formou magisterského studia získáš kvalifikaci učitele.

Během studia jsou studentky a studenti postupně seznamováni s aktuálními poznatky ze světa popularizace vědy a techniky, zájmového vzdělávání, tradičních řemesel a moderních technologií, jako je robotika, laserové technologie, tzv. internet věcí a 3D tisk. Taktéž je studium věnováno i oblastem, jako je příprava pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržba domácnosti a výchova k volbě povolání a podnikavosti.

Leták studijního programu (Bc.+ Mgr.)

Videoklip prezentující studijní programy zaměřené na techniku a praktické činnosti

 

 

Nechci být učitelem, ale studijní programy mě zajímají

I přesto, že se uchazeč o studium na naší katedře nechce stát učitelem, máme rozhodně co nabídnout. Naši absolventi jsou pro firemní a průmyslovou praxi výjimeční v tom, že vedle odborných znalostí disponují i pedagogicko-psychologickými kompetencemi. To jim dává výhodu při jednání se zákazníky a schopnost vysvětlit principy fungování a obsluhy nabízeného zboží či služeb. Ví, jak na zákazníky zapůsobit a nabízené produkty prodat.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)