Studium pro rozšíření kvalifikace

1) INFORMATIKA - UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ

 • Rozšiřující studium v rámci celoživotního vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.
 • Délka 2 roky

Cílem studijního programu je poskytnout vzdělávání zaměřené na přípravu učitele předmětu Informatika či Informační technologie 2. stupně ZŠ, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ (tzv. rozšíření aprobace o další předmět).

Studium ve standardní době trvá 2 roky a výuka probíhá převážně distanční formou (e-learning), studijní předměty jsou doplněny i o prezenční tutoriály v rozsahu 2 až 4 hodin za semestr, testování probíhá formou prezenčních testů.

Po absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, které jej bude opravňovat k výuce Informatických předmětů v rámci 2. stupně Základních škol.

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde.

2) INFORMATIKA - UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 • Rozšiřující studium v rámci celoživotního vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.
 • Délka 2 roky

Cílem studijního programu je poskytnout vzdělávání zaměřené na přípravu učitele předmětu Informatika či Informační technologie pro střední školy, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách. Uplatnění absolventa: učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu Informatika či Informační technologie na střední škole. (tzv. rozšíření aprobace o další předmět).

Studium ve standardní době trvá 2 roky a výuka probíhá převážně distanční formou (e-learning), studijní předměty jsou doplněny i o prezenční tutoriály v rozsahu 2 až 4 hodin za semestr, testování probíhá formou prezenčních testů.

Po absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, které jej bude opravňovat k výuce Informatických předmětů v rámci středních škol.

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde.

3) TECHNICKÁ A INFORMAČNÍ VÝCHOVA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 • Studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol.
 • Délka studia: 1 rok.

Cílem studijního programu je poskytnout vzdělávání zaměřené na přípravu učitele obecně technických předmětů a informační výchovy, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ.

Studium ve standardní době trvá 1 rok a výuka probíhá kombinovanou formou, prezenční část výuky je realizována v šesti výukových blocích.

Po absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, které jej bude opravňovat k výuce všeobecně vzdělávacích předmětů technického charakteru na školách zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3, speciální školy, dále zejména technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy).

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde

4) UČITELSTVÍ TECHNIKY A TECHNOLOGIÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 • Rozšiřující studium v rámci celoživotního vzdělávání podle § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol.
 • Délka studia: 1 rok.

Cílem studijního programu je poskytnout vzdělávání zaměřené na přípravu učitele obecně technických předmětů, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ.

Studium ve standardní době trvá 1 rok a výuka probíhá kombinovanou formou, prezenční část výuky je realizována ve vzdělávacích blocích.

Po absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, které jej bude opravňovat k výuce všeobecně vzdělávacích předmětů technického charakteru na školách zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3, speciální školy, dále zejména technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy).

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde

5) TECHNIKA A ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ

 • Studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu.
 • Délka studia: 2 roky.

Absolvování studia opravňuje absolventa k výkonu profese učitele předmětů obsahově zahrnutých pod vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“ v souladu s aktuálně platným RVP základního vzdělávání. Konkrétně se jedná o tematické okruhy práce s technickými materiály, design a konstruování, pěstitelské práce a chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, práce s laboratorní technikou, digitální technologie, výchova k volbě povolání, finanční gramotnost a výchova k podnikavosti, případně i v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. 

Studium ve standardní době trvá 2 roky a část výuky probíhá distanční formou.

Po absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, které jej bude opravňovat k výuce předmětů zahrnutých pod oblasti "Člověk a technika" a "Člověk a svět práce" v rámci 2. stupně základních škol.

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde.

6) KOORDINÁTOR ICT

 • Studium podle § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. k výkonu specializovaných činností.
 • Délka studia: 2 roky.

Absolvent získá potřebné znalosti, organizační a řídící dovednosti, potřebné k tomu, aby jako učitel-metodik ICT byl schopen ve své škole kvalifikovaně: metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníku, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizace software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat provoz informačního systému školy.

Studium ve standardní době trvá 2 roky a část výuky probíhá distanční formou.

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde.

Studium pro prohloubení znalostí a dovedností

1) DIDAKTIKA TECHNIKY A INFORMATIKY
Aktuální otázky v kontextu technologických a společenských změn (cyklus seminářů)

Cílem souboru akreditovaných kurzů je rozvinout oborově-didaktické kompetence učitelů techniky a informatiky. Je zřejmé, že uvedené předměty aktuálně procházejí (musí projít) transformací, jelikož vývoj v oblasti techniky a technologií výrazněji postoupil a je třeba uvést kurikulum do souladu s aktuálními požadavky. Rovněž jsou žádoucí změny s ohledem na posun v požadovaných výstupních kompetencích absolventů škol. Proto je kurz zaměřen na učitele a jeho didaktické dovednosti, jelikož ten je klíčovým prvkem ve vzdělávání ovlivňující podobu konkrétně realizované výuky.

Absolventi kurzů budou seznámeni s novými poznatky a objevy v technice a informatice, a získají zásobou praktických námětů pro výuku. K tomu bude ve zvýšené míře využito sdílení dobrých zkušeností z praxe, kterými kurzu účastnící se učitelé disponují. Tím bude podpořena přímá aplikovatelnost získaných zkušeností, jelikož sdílené znalosti jsou v praxi ověřené. Rovněž účastníci získaní nové poznatky o kurikulárních změnách a nových přístupech k jeho realizaci.

Soubor kurzů má akreditaci DVPP MŠMT čj. 26069/2018-1.

Aktuálně vypsané kurzy DVPP (každý kurz je zpoplatněn cenou 430 Kč)

I) Polytechnická výchova - tvoříme ze dřeva a jiného materiálu

Určeno pro: učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)

Termín konání: 6. 12. 2019 od 9:00 (délka trvání kurzu 4 hodiny)

Více informací v letáku zde.

II) CNC stroje a 3D tiskárny - využití ve výuce na ZŠ a SŠ

Určeno pro: učitelé ZŠ a SŠ (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)

Termín konání: 1. 11. 2019 od 9:00 (délka trvání kurzu 4 hodiny)   

Více informací v letáku zde.

III) CNC stroje - tvorba 3D modelů a využití ve výuce techniky na ZŠ a SŠ

Určeno pro: učitelé ZŠ a SŠ (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)

Termín konání: 11. 10. 2019 od 9:00 (délka trvání kurzu 4 hodiny)

Více informací v letáku zde.

IV) CNC lasery - využití ve výuce na ZŠ a SŠ

Určeno pro: učitelé ZŠ a SŠ (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)

Termín konání: 22. 11. 2019 od 9:00 (délka trvání kurzu 4 hodiny)

Více informací v letáku zde.

V) Využití systému Arduino ve výuce techniky na ZŠ a SŠ

Určeno pro: učitelé ZŠ a SŠ (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)

Termín konání: 8. 11. 2019 od 9:00 (délka trvání kurzu 4 hodiny)

Více informací v letáku zde.

VI) Polytechnická výchova - tvoříme netradičně z papírenských materiálů

Určeno pro: učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)

Termín konání: 27. 11. 2019 od 13:00 (délka trvání kurzu 4 hodiny)

Více informací v letáku zde.

VII) Byt,dům, zahrada - provádění drobných stavebních úprav

Určeno pro: učitelé 2. st. ZŠ (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)

Termín konání: 4. 11. 2019 od 9:00 (délka trvání kurzu 5 hodin)

Více informací v letáku zde.

VIII) STEAM - tvoříme z odpadového materiálu a elektrotechnických součástek

Určeno pro: učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)

Termín konání: 15. 11. 2019 od 9:00 (délka trvání kurzu 4 hodiny)

Více informací v letáku zde.

IX) Nebojte se Pythonu

Určeno pro: učitelé ZŠ, SŠ

Termín konání: 19. 11. 2019 od 15:00 (délka trvání kurzu 2 * 4 hodiny)

Více informací v letáku zde.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)